Miljövård, översiktskurs, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Veckoslut, 50 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-67427 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har fyra obligatoriska helgträffar: 22-23 januari, 5-6 mars, 9-10 april och 21-22 maj 2022. Distanskommunikationen sker via lärplattform och e-post. För detta krävs dator med internetuppkoppling. Under helgträffarna finns lånedatorer.

  Antal obligatoriska träffar: 4

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 16 december 2021 – 10 januari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Denna kurs riktar sig till dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper och översiktlig orientering om miljövårdsfrågor. Kursen ger träning i förmågan att kritiskt granska miljövårdsfrågorna och att sätta in dem i ett samhälleligt sammanhang.

Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål, som antogs av riksdagen 1999, utgör ett sammanhållande moment i undervisningen. Är målen möjliga att uppnå? Saknas det mål för något viktigt område? Hur ska vi veta när målen nåtts? Är målen mätbara?

Under kursen behandlar vi ett antal ämnen från olika perspektiv, alltifrån den grundläggande naturvetenskapliga bakgrunden till olika perspektiv på den samhälleliga relevansen av ämnena. Du får därmed lära dig om ekologi, evolution, GMO, biologisk mångfald, ekotoxikologi och ekosystemtjänster ur ett brett miljövårdsperspektiv.

Vi diskuterar även mer tillämpade miljövårdsämnen som luftvård och bullerfrågor. Du får en inblick i vattenvård och landskapsvård, och hur mänsklig påverkan i korta och långa tidsperspektiv inverkar på dessa naturtyper. Markvårdsfrågor tas också upp. Effekter av ekologisk odling jämförs med traditionellt jordbruk. Vi diskuterar också klimatförändringar. Slutligen diskuteras samhället och miljön utifrån miljövårdens rättsliga reglering liksom samhällsplanering och samhällsekonomi. Opinionsbildning i miljövårdsfrågor och globala miljövårdsproblem är också viktiga inslag på kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se