Miljö- och förvaltningsrätt 2019/2020 (10 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 1 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67433 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 45 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Målet med denna kurs är att du ska ges sådana grundläggande juridiska kvalifikationer att du ska kunna söka arbete på en tillsynsmyndighet, konsultföretag eller på en ideell förening inom miljöområdet.

På en sådan arbetsplats kan krävas goda kunskaper om miljöbalken (miljöskydd inklusive naturresursfrågor) i vid bemärkelse, hälsoskydd, naturvårdslagstiftning samt planlagstiftning). För att kunna tillämpa dessa författningar på en myndighet krävs även förvaltningsrättsliga kunskaper samt de grunder för förvaltningen som läggs i främst Regeringsformen, en av landets grundlagar. Eftersom stora delar av miljörätten med flera områden grundas på EU-rätt krävs även grundläggande kunskaper i EU-rätt och internationell rätt.

Under kursen ges extra tid åt att sätta sig in hur vissa mellanstatliga miljööverenskommelser som gäller i Östersjöregionen fungerar. Till dessa hör Östersjökonventionen.

På kursen studeras betydelsen av målsättningen för miljörätten - en hållbar utveckling - och specifika regler beträffande miljöskydd, hälsoskydd, avfall, kemikalier, naturvård, sanering av förorenad mark, naturvård och biologisk mångfald, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer med mera. Syftet är även att ge en översikt av det miljöjuridiska systemet och de olika former av regleringstekniker som förekommer inom rättsområdet.

Miljörätten vilar i stora delar på EU-rätt, varav två direktiv av särskild relevans i denna kurs är Ramdirektivet för vatten samt Havsmiljödirektivet. Också andra miljörättsliga rättsakter från EU berörs, såsom regler rörande naturvård, kemikalier och miljökonsekvensbeskrivningar.

Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer, beslutsprocessen, samt till exempel rätten att överklaga beslut, allmän- och offentlig handling samt sekretesslagstiftning. Vidare berörs det förvaltningsrättsliga systemet och hur miljöförvaltningen är uppbyggd och dess myndigheter. Kunskaper i förvaltningsrätt är nödvändigt inte endast för dem som arbetar på en myndighet, utan även för alla dem som kommer i kontakt med myndigheter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson

E-post: karin.bengtsson@ebc.uu.se