Kulturantropologi B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02004 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Kulturantropologi A eller Socialantropologi A eller Introduktionskurs på Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen och dess fyra delkurser förmedlar fördjupande kunskaper och verktyg för antropologisk analys av kulturell och samhällelig variation. Den behandlar metoder utifrån olika teoretiska perspektiv i förhållande till regionala sammanhang.

Den första delkursen, Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt, behandlar antropologins idéhistoria samt vad ämnets historia kan bidra med för förståelsen av samtiden. Styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar undersöks samt hur äldre teorier skiljer sig från de teoretiska perspektiv som används idag.

Delkurs två, Homo Politicus: etnografiska perspektiv, tar upp hur politisk antropologi genom modeller kan förklara gruppdynamik inom sociala grupperingar och strömningar. Kursen behandlar etnografiska perspektiv på identitetsskapande processer, makt, motstånd och politisk organisering.

Den tredje delkursen, Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar, behandlar andliga vardagspraktiker och hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser. Vad betyder det att vara religiös och vad innebär trosföreställningar i vardagen? Hur kommer det sig att rörelser och konflikter i världen ofta refereras till i termer av religiösa föreställningar?

Den fjärde och avslutande delkursen, Mänskligheten i rörelse, behandlar en värld i ständig förflyttning. Folk flyr krig och katastrofer, flyttar för att få förbättrade levnadsvillkor eller av nyfikenhet. Globaliseringsprocesser skapar möjligheter för mobilitet och spridning av såväl varor som kulturella föreställningar. Såväl acceptansen för som motståndet mot migranter ökar, den globala ekonomin ger effekter på miljö och samhälle.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13