Svenska som andraspråk C, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55613 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05613 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Svenska som andraspråk A och B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Fördjupa dig i ämnet svenska som andraspråk ur både ett didaktiskt och vetenskapligt perspektiv. Detta är en fortsättningskurs för dig som läst 60 hp Svenska som andraspråk. Du lär dig om teorier och metoder för att studera svenska som andraspråk och du skriver ett självständigt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av en kurs i ämnesdidaktik, en kurs i teori och metod och ett självständigt arbete om 15 hp.

Teori och metod i svenska som andraspråk - en kurs som ger dig en översikt av ämnets forskningsområden och teoriutveckling. Kursen fokuserar särskilt på ordinlärning, grammatik och fonologi i ett andraspråksperspektiv, sociala och kognitiva aspekter av andraspråksinlärning samt sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet i skolan och i samhället. I kursen varvas teoretiska och praktiska moment och du övar på att kritiskt granska forskning.

Ämnesdidaktiska perspektiv - I kursen fördjupar du dina kunskaper om skolämnet svenska som andraspråk, får större kännedom om didaktisk forskning samt möjlighet att utveckla dina didaktiska färdigheter. I kursen sätts skolämnet svenska som andraspråk i ett större perspektiv, organisatoriskt, historiskt och ideologiskt. Du får kritiskt reflektera över ämnets framväxt och dess komplexa roll och funktion idag samt blicka utåt för att undersöka hur andraspråksundervisning kan organiseras på andra sätt. Med utgångspunkt i vetenskaplig och pedagogisk litteratur får du diskutera hur man kan anordna undervisning som tillåter användande av flera språk samt öva på att planera undervisning utifrån rådande styrdokument och aktuell forskning. Kursen bygger vidare på moment ur A- och B-kurserna och den ger dig goda kunskaper i didaktisk teori och metod som kan användas till uppsatsskrivande och vidare forskning.

Självständigt arbete - Delkursen innebär att du ska skriva en C-uppsats. Uppsatsen, som är ett självständigt examensarbete, består av en undersökning inom svenska som andraspråk . Uppsatsämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång lär du dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76