Svenska som andraspråk B, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55610 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05610 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Andraspråksundervisning är en viktig del av vårt samhälle och du som lärare kan göra stor skillnad i elevers språkinlärning. I den här kursen breddar och fördjupar du de kunskaper inom svenska som andraspråk som behövs för att bli en bra lärare och vidare studier. Den här kursen riktar sig till dig som är intresserad av språkinlärning och flerspråkighet, du kanske är verksam lärare, lärarstudent eller allmänt intresserad. Du vidareutvecklar dina förmågor att undervisa i svenska som andraspråk som att analysera läromedel och använda skönlitteratur i undervisningen. Du lär dig också mer om att analysera och bedöma språkutveckling hos andraspråksinlärare. Kursen består av fyra delkurser:

Flerspråkighet i samhället och hos individen - en kurs om flerspråkighet på både samhälls- och individnivå. Du lär dig mer om flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker som kodväxling och migrationsrelaterad språklig variation. I kursen får du också kunskap om ideologier om språk som påverkar synen på de som talar ett visst språk. Du lär dig också om flerspråkighet i svensk språkpolitik.

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling - en kurs om språkutvecklingen hos andraspråksinlärare. Under kursens gång kommer du att fokusera på de faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar. I den här kursen får du genomföra observationer i undervisande klass och rapportera om detta på akademisk svenska.

Språkanalys och bedömning - en kurs om att analysera och bedöma inlärarspråk. I andraspråksinlärares språkutveckling är det centralt att kunna analysera och bedöma de olika förmågor som den språkliga kompetensen består av. Det kan vara nödvändigt att kunna utforma prov som testar en särskild språklig förmåga på ett rättssäkert sätt och, i utbildningssammanhang, kunna göra ett medvetet val av läromedel för att passa en specifik grupp av inlärare. I den här kursen lär du dig att använda analys- och bedömningsverktyg om inlärarspråk.

Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv - en kurs om att använda skönlitteratur i andraspråksundervisningen. I den här kursen får du lära dig hur skönlitteratur kan fungera som bas, inte bara för läsning utan också för diskussioner och skrivutveckling. Vi diskuterar hur olika litterära genrer kan användas i klassrummet, och vilka de språkliga utmaningarna är för andraspråkstalare. I kursen ingår att du ska använda dina kunskaper i praktiken, genom att tillsammans med kurskamrater planera och leda ett litteratursamtal för en grupp andraspråkstalare.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76