Svenska som andraspråk D, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55681 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05681 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: 120 hp varav 90 från Svenska som andraspråk A, B och C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Om kursen

Fördjupa dig i forskning om svenska som andraspråk och utveckla din förmåga att både utföra och granska vetenskap. I kursen fördjupar du dina kunskaper både vad gäller ämnesdidaktik och ämnesteori. Kursen innehåller tre delkurser, varav en är ett självständigt arbete på avancerad nivå om 15 hp, en så kallad D-uppsats.

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv - en kurs där du fördjupar dig i teorier kring litteracitet. Du lär dig mer om olika förutsättningar för litteracitet hos individer med olika åldrar och med språklig och social bakgrund. Du genomför avancerade analyser av andraspråkstalares litteracitetsutveckling och diskuterar didaktiska teorier som främjar litteracitet. 

Med kursstart på höstterminen läser du delkursen Flerspråkighetsforskning och med kursstart på vårterminen läser du delkursen Sociolingvistiska forskningsfält.

Flerspråkighetsforskning - en kurs där du fördjupar dina teoretiska kunskaper om flerspråkighet. Forskningsområdets framväxt och utveckling behandlas, samt dess övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Delkursen ger en förståelse för de frågeställningar och debatter kring flerspråkighet som är aktuella idag, till exempel om språktester och modersmålsundervisning. Särskilt behandlas flerspråkighet med fokus på avancerade andraspråksanvändare. 

Sociolingvistiska forskningsfält - delkursen ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom språksociologins skilda verksamhetsområden. I första hand studeras nutida språkförhållanden, men även diakrona aspekter anläggs. Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder inom språksociologins olika områden. Samspelet mellan samhälleliga och språkliga förändringar studeras, varvid även genusmässiga och regionala aspekter berörs, och det nordiska perspektivet beaktas. I samråd med examinator väljer kursdeltagarna en aktuell doktorsavhandling eller annan vetenskaplig text inom kursens ämnesområden för specialstudium.

Självständigt arbete - en kurs där du skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå på 15 hp. Uppsatsen består av en undersökning inom svenska som andraspråk och du kan välja att skriva en uppsats med eller utan ämnesdidaktisk inriktning. Uppsatsämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång lär du dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76