Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Eftermiddag, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-F1070 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Lottning

  Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad kurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Denna utbildning ges på uppdrag av Skolverket inom Lärarlyftet. För Lärarlyftets kurser gäller särskilda bestämmelser. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Om kursen

Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.
 • Grundläggande taluppfattning.
 • Tal och talområden gällande heltal, rationella tal och reella tal.
 • Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.
 • Aritmetik innefattande de fyra räknesätten, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, potensräkning, räkning i olika talbaser och aritmetikens fundamentalsats.
 • Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.
 • Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.
 • Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärandet i matematik.
 • Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.
 • Matematiska influenser från olika kulturer.

Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Lärande och undervisning för årskurs 4-6 avseende geometri, algebra och problemlösning.
 • Geometriska begrepp och satser som är centrala för grundskolan, däribland omkrets, area, volym, vinklar, skala, konstruktioner, likformighet, samt enkla bevis.
 • Algebra som är central för grundskolan, däribland uttryck, ekvationer, mönster, grafer och funktioner.
 • Problemlösning.
 • Datalogiskt tänkande.
 • Matematiska förmågor.
 • Matematikdidaktiska teorier.
 • Pedagogisk planering.
 • Presentationstekniker och visuell konkretion.
 • Matematikdidaktik som vetenskapsområde

Matematik III för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Matematik I och Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i matematikundervisning, särskilt i undervisning beträffande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik.
 • Barn och elever med särskild begåvning inom matematik.
 • Grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik samt kombinatoriska problem.
 • Olika typer av bedömningsmaterial, inklusive nationella prov.
 • Betygssättning för matematikämnet.
 • Läromedelsanalys med avseende på matematiskt innehåll.
 • Skolmatematikens historia.
 • Stora databaser och kvantitativa metoder inom matematikdidaktik.
 • Matematiken i samhället.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Lärarlyftet vid Uppsala Universitet

E-post: lararlyftet@edu.uu.se