Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-F8010 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Lottning.

  Uppläggning för distanskurs: All undervisning är nätbaserad och sker via Zoom. Dator med mikrofon och webbkamera krävs.De två terminerna innehåller totalt tio digitala kursdagar då föreläsningar och seminarier varvas. Seminarierna är obligatoriska. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via lärplattformen Studium. Kursen examineras skriftligt och muntligt, exempelvis genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning.
   

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Förskollärarexamen, eller äldre motsvarighet. Därtill krävs anställning för undervisning i förskoleklass samt bifogat intyg om huvudmannens godkännande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Kursen ges på uppdrag av Skolverket. För att delta i utbildningen krävs att du är anställd för undervisning i förskoleklass och att din arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) godkänner ditt deltagande. Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Om kursen

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i grundläggande tal-, läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Kursens innehåll behandlar uppföljning, analys och bedömning av elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov.

Under kursen behandlas följande områden:

 • Undervisningsmetoder för och ämnesdidaktiska perspektiv på grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling
 • Teorier om tal-, läs- och skrivutveckling
 • En- och flerspråkig tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språklig medvetenhet
 • Genre och språkanvändning
 • Organisation av undervisning och undervisningens progression i svenskämnet F-3
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers tal-, läs- och skrivutveckling
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena, inriktning tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språkvetenskapliga begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling
 • Skriftspråkliga normer, grammatik och textanalys
 • Olika former av försenad tal-, läs- och skrivutveckling
 • Svenskämnenas identitet och framväxt.
 • Egen skriftlig och muntlig produktion.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Trine Wirén

E-post: trine.wiren@edu.uu.se

Telefon: 018-471 24 18

Gunilla Rensmo, studierektor

E-post: gunilla.rensmo@edu.uu.se

Telefon: 018-471 16 44