Kursplan för Pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri

Paediatrics and Child and Youth Psychiatry

Kursplan

 • 6 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE149
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-12-21
 • Inrättad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Reviderad: 2020-12-07
 • Reviderad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Programmets uppläggning bygger på progression och att kurserna läses i turordning enligt studieplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • Beskriva barn och ungdomars typiska utveckling, inklusive nervsystemets typiska utveckling
 • Redogöra för basala fakta rörande det nyfödda barnets sjukdomar, dess behandling samt de tidsindelningar som används under graviditet och nyföddhetsperiod
 • Känna till de vanligaste akuta och kroniska somatiska sjukdomarna hos barn och ungdomar
 • Redogöra för neurologiska sjukdomar, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska tillstånd som har relevans för det logopediska yrkesområdet samt de behandlingsstrategier som används
 • Beskriva kriterier för diagnoserna ångest och depression hos barn och hur dessa tillstånd behandlas
 • Känna igen tecken hos barn som tyder på att de far illa och veta vilka åtgärder som skall vidtas
 • Redogöra för barnhälsovårdens och skolhälsovårdens uppdrag med särskilt fokus på kommunikation, språk och tal

Innehåll

Kursen skall ge kunskaper om:

 • Barn och ungdomars typiska utveckling och avvikelser från det normala
 • Nyföddhetsvård, avvikelser från typisk utveckling, vanliga missbildningar och syndrom
 • Akuta och kroniska sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar
 • Neuropsykiatriska/neuropediatriska och psykiatriska tillstånd och sjukdomar hos barn och ungdom med särskilt fokus på:

  - rörelsehinder så som cerebral pares och ryggmärgsbråck

  - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autismspektrumtillstånd och ADHD

  - intellektuell funktionsnedsättning

 • Psykosomatiska tillstånd
 • Barn som far illa
 • Barnhälsovårdens och skolhälsovårdens uppdrag

Inom respektive område ges exempel som anknyter till logopedens arbetsfält

Undervisning

Sker i form av föreläsningar och seminarier för falldiskussioner, demonstrationer.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs också deltagande vid angivna föreläsningar och seminarier. Dessa obligatoriska moment anges vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Lagerkvist, Bengt; Lindgren, Carl Barn med funktionsnedsättning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Hela boken av stort intresse, men ssk: Nervsystemets utveckling sid 29-40 Utvecklingsstörning sid 155-162 ADHD, autismspsektrumstörning och Tourettes syndrom sid 163-172 Motoriska funktionsnedsättningar sid 173-204 Ryggmärgsbråck och neuromuskulära sjukdomar sid 205-228 Alternativ kommunikation och ätsvårigheter

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barnhälsovård : att främja barns hälsa Magnusson, Margaretha; Blennow, Margareta; Hagelin, Elisabet; Sundelin, Claes

  6. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Sök kapitel 2.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerlund, M; Sundelin, C Can severe language disability be identified in three-year-olds?

  Acta Paediatrica: 2000

  2000 jan;89(1):94-100

  Se bibliotekets söktjänst

 • Co-morbidity in children with severe developmental language disability. Westerlund, M; Bergkvist, L; Lagerberg, D; Sundelin, C

  Acta Paediatrica: 2002

  2002;91(5):529-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerlund, M; Berglund, E; Eriksson, M Can severely language delayed 3-year olds be identified at 18 months? - Evaluation of screening version of Bates-MacArthur Communicative Development Inventories.

  Journal of Speech, Langugae and Hearing Research: 2006

  2006 April;49(2):237-47

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neuropsychiatric and neurodevelopmental outcome of children at age 6 and 7 years who screened positive for language problems at 30 months. Miniscalco, C; Nygren, G; Hagberg, B; Kadesjo, B; Gillberg, C

  Mac Keith Press, 2006

  Developmental medicine and child neurology. 2006;48(5):361-6.

 • Nayeb, L; Westerlund, M Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt – Fler använder evidensbaserade metoder.

  Läkartidningen, 2014

  2014:334-6.

 • Child healthcare nurses believe that bilingual children show slower language development, simplify screening procedures and delay referrals. Nayeb, L; Wallby, T; Westerlund, M; Salameh, E-K; Sarkadi, A

  Acta paediatrica, 2015

  Acta paediatrica 2015, 104(2): 198-205

Neuropsykiatrins hemsida www.bup.se. Sök på "Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling"

Kurslitteratur