Kursplan för Akvatisk ekologi - från sjö till hav

Aquatic Ecology - from Lake to Sea

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Lärarexamen med inriktning mot biologi, naturkunskap eller NO-ämnen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Kursens huvudsyfte är att studenten efter genomgången kurs skall kunna skapa upplägg för och kunna genomföra fältundervisningsmoment, främst inom akvatiska system, anpassat efter undervisningsnivå.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förstå och redogöra för de ekologiska strukturerna i olika akvatiska system
 • Känna till vanliga organismer i sjöar, vattendrag och kustområden
 • Förstå och redogöra för olika typer av påverkan på akvatiska system och deras effekter
 • Förstå och redogöra för de åtgärder som leder till en hållbar utveckling av akvatiska system samt hur man på ett bra sätt inkluderar ämnet i sin undervisning.
 • På egen hand samt i grupp genomföra provtagningar av plankton, bottenfauna, fisk och vattenprovtagning för kemiska vattenanalyser.
 • Självständigt kunna genomföra, analysera och utvärdera vattenprover vad gäller klorofyllhalt, pH, syrgas-halt/-mättnad, alkalinitet och färg.
 • Sammanställa och på ett pedagogiskt sätt presentera resultat från fältundersökningar.
 • Aktivt delta i alla undervisningsmoment.
 • Presentera uppgifter såväl muntligt som skriftligt på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

*praktiska verktyg för hur man bedriver undervisning i fält
* vattenprovtagningsmetoder, inklusive plankton, bottenfauna och fisk
* vattenanalyser av klorofyllhalt, pH, syrgas, alkalinitet och färg
* bedömning av vattenkvalitet och vår inverkan på den
* mänsklig påverkan på sjöar och vattendrag
* övergödning
* effekter av klimatförändring
* främmande arters (vattenpest, signalkräfta, vandrarmussla) påverkan på det akvatiska systemet.
* hållbar utveckling
* hur man i sin undervisning praktiskt kan arbeta för att elever skall välja en hållbar livstil.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, fältarbete och projektarbete. Deltagande under fältmomenten är obligatorisk.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande under samtliga fältmoment (3 hp), godkänd rapport (1 hp) och genomförande av praktisk examinationsuppgift (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bydén, Stefan; Larsson, Anne-Marie; Olsson, Mikael Mäta vatten : undersökningar av sött och salt vatten

  3., rev. och utök. uppl.: Göteborg: Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Biology

  8. ed.: San Francisco, CA: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Education for change (under produktion), Baltic university