Kursplan för Ämnesdidaktik i biologi och naturkunskap

Science Education in Biology and Natural Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-01-17
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-25
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp (inklusive VFU 7,5 hp) från kärnkurs 1.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet 90 hp. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2011.

Kursansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Syfte med kursen är att ge en god ämnesdidaktisk plattform för arbete inom skolan.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Planera undervisning i biologi och/eller naturkunskap utifrån aktuella styrdokument

- redogöra för skolelevers svårigheter för naturvetenskapliga begrepp och metoder med fokus på biologi och/eller naturkunskap

- visa förmåga att motivera medvetna didaktiska val inom biologi- och/eller naturkunskapsämnet och analysera verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande

- genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i biologi- och/eller naturkunskap

- söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

Innehåll

Ämnesdidaktik/metodik i biologi och/eller naturkunskap

Begreppsförståelse i biologi och/eller naturkunskap

Betyg och bedömning på laborationer och exkursioner

Söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt bedömning av de muntliga och skriftliga uppgifter som ges. Samtliga examinationstillfällen är obligatoriska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömdahl, Helge; Tibell, Lena Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grettve, Anna; Israelsson, Marie; Jönsson, Anders Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag

  1. utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst