Kursplan för Ämnesdidaktik i biologi och naturkunskap

Science Education in Biology and Natural Science

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG023
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-02
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp biologi alternativt 30 hp biologi, 30 hp kemi och 30 hp geovetenskap eller Naturvetenskap, 30 hp eller motsvarande. Minst 15 hp kärnkurs 1 på ämneslärarprogrammet 90 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Mål

Kursens syfte är att ge en god ämnesdidaktisk plattform för arbete inom skolan.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Planera undervisning i biologi och/eller naturkunskap utifrån aktuella styrdokument

- redogöra för skolelevers svårigheter av naturvetenskapliga begrepp och metoder med fokus på biologi och/eller naturkunskap

- visa förmåga att motivera medvetna didaktiska val inom biologi- och/eller naturkunskapsämnet och analysera verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande

- genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i biologi- och/eller naturkunskap

- söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

- genomföra utvecklingsprojekt inom biologi- och/eller naturkunskapsundervisning baserat på forskningsresultat

Innehåll

Ämnesdidaktik/metodik i biologi och/eller naturkunskap

Begreppsförståelse i biologi och/eller naturkunskap

Betyg och bedömning på laborationer

Söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

Enskilt projektarbete

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt bedömning av de muntliga och skriftliga uppgifter som ges. Samtliga examinationstillfällen är obligatoriska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömdahl, Helge; Tibell, Lena Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grettve, Anna; Israelsson, Marie; Jönsson, Anders Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag

  1. utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst