Kursplan för Naturkunskap och didaktik

Natural Science and Science Education

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG024
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-11-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 14, 2012
 • Behörighet: Biologi A - mönster, processer och didaktik, 22,5 hp, Grundläggande kemi, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp, Organisk kemi I, 10 hp, Biokemi I, 5 hp eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Endast för lärarprogrammen

Mål

Syftet med kursen är att tydliggöra samband och beröringspunkter mellan de naturvetenskapliga ämnena och ge kunskap och verktyg att kunna arbeta med dem tematiskt och ämnesövergripande.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- organisera och genomföra tematiskt och ämnesövergripande undervisning inom de naturvetenskapliga ämnen
- anpassa naturvetenskapligt ämnesinnehåll efter en specifik målgrupp t.ex. frisör-, fordonsteknik- eller omvårdnadselever
- förklara hur kroppens olika organsystem fungerar och samarbetar med varandra
- förstå och kunna problematisera normer, lust, relationer och sexualitet i undervisning
- genomföra undervisning inom området hållbar utveckling

Innehåll

Hållbar utveckling, människokroppens funktioner, miljöproblem med huvudfokus på konsekvenser av kemikalieanvändning, ämnesdidaktik och ämnesmetodik med särskilt fokus på naturvetenskaplig ämnesintegrering

Undervisning

Undervisningen, som är ämnesöverskridande sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier samt exkursioner och fältmoment.
Praktiska moment är en viktig del av undervisningen och studenterna kommer att ges möjligheter att praktisera sina färdigheter och idéer på elever från inbjudna skolklasser.

Examination

Skriftliga, muntliga och praktiska prov anordnas under kursens gång. För att kursen skall bedömas som minst godkänd fordras: godkänt resultat på prov, laborationer och projektarbeten. De praktiska undervisningsmomenten med skolklasser redovisas skriftligt och muntligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Reece, Jane B.; Campbell, Neil A. Campbell biology : Jane B. Reece ...

  9th ed.: Boston: Benjamin Cummings / Pearson, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Formas fokuserar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet Lindahl, Britt; Malmberg, Claes; Ottander, Christina; Rosberg, Maria Ekborg, Margareta; Ideland, Malin

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst