Kursplan för Biologi A - mönster, processer och didaktik

Biology A: Patterns, Processes and Science Education

Kursplan

 • 22,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-02-15
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-07-22
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Kursplanen gäller från och med ht 2012

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge förståelse för biologisk mångfald, både inom arter och mellan arter och ekosystem. Kursen går också ut på att visa och arbeta med de processer som har format och fortfarande formar livet. Den ska även ge möjligheter att träna på vetenskapligt arbete och skapa förståelse för de problem och möjligheter som undervisning i biologi innebär.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- förklara den biologiska mångfalden, dess organisation (systematik) och evolutionära utveckling.
- använda det naturvetenskapliga arbetssättet, såväl för egen del som i ett undervisningsperspektiv.
- tillämpa ett ekologiskt tänkande ur både beteende-, populations- och samhällsekologiskt perspektiv, samt förklara och tillämpa grundläggande genetik.
- diskutera genetik och ekologi (ex. genteknik och ekosystemtjänster) ur ett etiskt och hållbart perspektiv.
- planera, utföra, redovisa och kritiskt granska ekologiska och genetiska projekt, ur ett vetenskapligt och undervisningsmässigt perspektiv.
- redogöra för barns och ungdomars problem i förståelsen av naturvetenskapliga fakta och resonemang.
- tillsammans med andra kunna genomföra enklare praktiska lektioner med elevgrupp och basera planeringen på medvetna didaktiska val.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser: Biologisk mångfald, systematik och evolution 6 hp, Ekologi 6 hp, Genetik 6 hp och Ämnesdidaktik i biologi 4,5 hp.

- Vetenskapligt arbetssätt, systematik, fylogeni, organismvärlden och evolution.
- Grundläggande genetik, genteknik, beteendeekologi, populationsekologi, samhällsekologi, systemekologi, ekosystemtjänster, tillämpad ekologi och genetik, samt hållbar utveckling.
- Planering, genomförande, statistisk analys och utvärdering av projekt baserat på ekologisk frågeställning
- Planering, genomförande och utvärdering av praktisk undervisning i elevgrupp, ämnesdidaktik i biologi

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier samt exkursioner och fältkurser.
Praktiska och teoretiska lärarmoment är en viktig del av undervisningen. Inbjudna skolklasser undervisas av kursdeltagarna med fokus på praktiska moment i undervisningen.

Examination

Skriftliga, muntliga och praktiska prov anordnas under kursens gång. För att kursen skall bedömas som minst godkänd fordras:
godkänt resultat på prov och aktivt deltagande i och godkända rapporter och redovisningar från laborationer, projektarbete och seminarier.

Övriga föreskrifter

Får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Ekologi och genetik 20 hp (1BG005) och Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp (1BG017)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2015

 • Essential of Genetics Klug, William S.; Cummings, Michael R.; Spencer, Charlotte; Palladino, Michael A.

  7th International Edition: Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Campbell, Neil A.. Biology : A Global Approach.

  10. ed.: Boston, Mass.: Pearson, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ricklefs, Robert E.; Relyea, Rick Ecology : the economy of nature

  7th edition.:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömdahl, Helge; Tibell, Lena Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst