Kursplan för Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3

Science and Technology for Teaching at Primary School

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG028
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-01-17
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 17, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för fysik och astronomi, Institutionen för kemi - BMC, Institutionen för kemi - Ångström, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Syftet med denna kurs är att ge ämneskunskap inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena samt kunskap i dessa ämnens didaktik. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• diskutera och redogöra för vardagliga naturvetenskapliga fenomen
• diskutera och redogöra för begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv
• utföra laborationer och studier i fält, samt diskutera observationer och erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt
• diskutera och redogöra för teknik i elevernas vardag
• redogöra för forskning inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik för grundskolans F-3
• integrera naturvetenskap och teknik med andra skolämnen för grundskolans F-3

Innehåll

Kursen har genomgående ett tekniskt naturvetenskapligt tvärvetenskapligt arbetssätt, där biologi, fysik, geovetenskaper, kemi och teknik ingår. Frågor inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena belyses från de olika ämnenas perspektiv. Delområden som kommer att belysas är: teknik och naturvetenskapernas idéhistoria, ämnesdidaktik, astronomi, organismers livscykler och anpassningar till årstid, människokroppen, näringsvävar, -pyramider och kretslopp i ekosystemen, mekanik, material och grundämnens egenskaper användning och återvinning, samt luften och vattnets kemi, material och form, energi och energiutnyttjande, den konstruerade världen och estetik.

Undervisning

En betydande del av kursen genomsyras av ett praktiskt undersökande arbetssätt med laborationer, övningar, exkursioner och diskussioner. Även föreläsningar och demonstrationer ingår som viktiga moment i kursen.

Examination

Skriftliga och muntliga prov anordnas vid ett flertal tillfällen under kursen. För att kursen skall bedömas som godkänd (G) fordras: godkända resultat från samtliga prov, samtliga laborationer godkända samt deltagande i övningar och exkursioner.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Grimvall, Göran Teknikens väsen : skolans teknikämne i tidigare skolår

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hewitt, Paul G. Conceptual integrated science

  2nd ed., Pearson new international ed.: Harlow, England: Pearson, c2014.

  Se bibliotekets söktjänst