Kursplan för Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

Science and Technology for Primary School, Years 4-6

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG029
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-01-17
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 45, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för fysik och astronomi, Institutionen för kemi - BMC, Institutionen för geovetenskaper, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten ha ämneskunskap inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena samt kunskap i dessa ämnens didaktik så att han/hon kan:

 • tillämpa kunskaper om vardagliga naturvetenskapliga fenomen
 • tillämpa begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv
 • utföra laborationer och studier i fält samt diskutera observationer och erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt
 • tillämpa teknik i elevernas vardag
 • tillämpa forskning inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik
 • integrera naturvetenskap och teknik med andra skolämnen för grundskolan årskurs 4-6

Innehåll

Kursen har genomgående ett tekniskt naturvetenskapligt tvärvetenskapligt arbetssätt, där biologi, fysik, geovetenskaper, kemi och teknik ingår. Frågor inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena belyses från de olika ämnenas perspektiv. Teknik och naturvetenskapernas idéhistoria och didaktik, hållbar utveckling, organismers livscykler och livshistoriestrategier, fotosyntes, förbränning och andra reaktioner, ekologi, humanfysiologi, evolution, termodynamik, meteorologi, ellära, mekanik, kinetik, optik, akustik, astronomi, atom- och molekylteori, kemiska bindningar, luften och vattnets kemi, material och form, rörliga delar, tekniska system, friluftsteknik och estetik.

Undervisning

En betydande del av kursen genomsyras av ett praktiskt undersökande arbetssätt med laborationer, övningar, exkursioner och diskussioner. Även föreläsningar och demonstrationer ingår som viktiga moment i kursen.

Examination

Skriftliga och muntliga prov anordnas vid ett flertal tillfällen under kursen. För att kursen skall bedömas som godkänd (G) fordras: godkända resultat från samtliga prov, samtliga laborationer godkända samt deltagande i övningar och exkursioner.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017