Kursplan för Cellbiologi

Cell Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Alternativ 1: 60 hp inklusive Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp, samt genomgångna kurser Kemins grunder och principer 15 hp, Organisk kemi I 10 hp och Biokemi I 5 hp, varav 15 hp avklarade.
  Alternativ 2: 60 hp kemi inklusive 10 hp biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika typer av celler, främst eukaryota; likheter och skillnader mellan dessa funktionellt och strukturellt
 • beskriva struktur och funktion hos biomolekyler, organeller och andra strukturer i cellen samt hela cellen
 • förstå grunderna för hur olika cellulära processer som energiomsättning och metabolism, kommunikation med andra celler och den extracellulära miljön, inre transportvägar, tillväxt och programmerad död regleras och integreras på både cellulär och molekylär nivå
 • känna till och kunna använda vanliga laborativa metoder för att studera celler, och deras egenskaper samt karaktärisera cellers organellers och biomolekylers struktur och funktion
 • självständigt använda databaser för att erhålla och kritiskt utvärdera information om olika cellulära processer och celltyper
 • ställa samman och värdera cellbiologiska data i en skriftlig form som är anpassad för ett vetenskapligt innehåll
 • resonera kring etiska aspekter kopplade till djurförsök

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delkurser; Cellbiologi I och Cellbiologi II. Under den första delen behandlas cellers morfologi, deras energi- och ämnesomsättning samt proteinsekretionen. Här studeras även hur cellerna upprätthåller vatten- och jonbalans. Kursens andra del behandlar cellernas signalsystem, cytoskelett och intracellulära transportvägar. Vidare behandlas regleringen av cellcykel samt differentiering inklusive tidig embryoutveckling på cellulär nivå. Inom cellbiologi II studeras också programmerad celldöd samt immunsystemets celler. Flera laborationer genomförs och i anslutning till dessa genomförs också problemlösningsövningar med tillämpningar från laborationerna. Studenterna insamlar gruppvis uppgifter kring specialiserade cellers struktur och egenskaper. De sammanställer sedan individuellt en text utgående från dessa insamlade uppgifter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten.
Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

De bägge delkurserna, Cellbiologi I 5 hp samt Cellbiologi II 5 hp avslutas med en skriftlig examination. Laborationerna redovisas muntligt gruppvis vid seminarier, baserade på av studenterna uppladdade laborationsdata. För godkänt slutbetyg krävs att bägge delprov bedömts godkända samt att laborationer och redovisningsuppgifter (5 hp) bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

En bok i cellbiologi är obligatorisk. Välj mellan Cooper The cell och Alberts Essential cell biology.