Kursplan för Ekologi och populationsgenetik

Ecology and Population Genetics

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-06-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Organismernas evolution och mångfald 15 hp samt genomgångna kurser Molekylärbiologi och genetik 10 hp, Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp,  Kvantitativ biologi 5 hp, och Matematik och statistik för biologer 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för organismernas anpassningar till viktiga miljöfaktorer i världens biom
 • redogöra för grundläggande processer och teorier inom ekologi och populationsgenetik
 • redogöra för sambandet mellan ekologi och evolution
 • redogöra för struktur och funktion av terrestra och akvatiska ekosystem
 • diskutera kopplingen mellan ekologi och miljö- och naturvårdsfrågor
 • tillämpa grundläggande metoder för att undersöka ekologiska frågeställningar genom fältstudier, dvs. utföra planering, genomförande, statistisk analys, skriftlig och muntlig presentation
 • resonera kring etiska aspekter kopplade till djurförsök, forskning och miljö.

Innehåll

De teoretiska avsnitten är: Organismerna och miljön ( abiotiska faktorer och resurser, grundläggande marklära, global och svensk biogeografi),
Ekologi på individnivå (livshistoriestrategier, beteendeekologi), Populationsekologi och populationsgenetik (populationsdynamik, naturlig och sexuell selektion, genetisk variation och genotypfrekvenser, inavel, evolutionära konsekvenser av olika reproduktionssystem), Samhällsekologi (nischteori, mellanartsinteraktioner, dynamik i växt- och djursamhällen), Ekosystemekologi (biogeokemiska kretslopp, energiflöden och näringsvävar) samt
Människan och naturen (ekologiska och populationsgenetiska tillämpningar inom naturvård och miljövård).
Tillämpade övningar inom experimentdesign och statistisk analys samt introduktion till användning av GPS och GIS.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, datorövningar och fältstudier. Deltagande i praktiska övningar, exkursioner och seminarier är obligatoriska.

Examination

Godkänt resultat på experimentdesign (2 hp) godkänd fältkurs (5 hp) samt godkänt resultat på skriftlig tentamen på teoridelen (8 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.