Kursplan för Floristik och faunistik

Floristics and Faunistics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG106
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva vanliga ryggradsdjur, insekter och andra ryggradslösa djur i nordisk fauna
 • identifiera och beskriva nordiska kärlväxter, mossor och lavar
 • använda bestämningslitteratur
 • tillämpa grundläggande metodik för inventering av växter och djur

Innehåll

Kursen behandlar nordisk flora och fauna, med fokus på identifiering av djur och växter (blomväxter och andra landväxter, här inbegrips även lavar). Användning av bestämningslitteratur. Anpassningar till miljön, växt- och djursamhällen, reproduktions- och spridningsstrategier, liksom inventeringsmetodik behandlas översiktligt.
Projektarbetet fokuserar på inventering av floran och faunan inom ett bestämt område.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av exkursioner i fält och museistudier med integrerad lektions- och gruppundervisning, samt som föreläsningar och övningar .

Examination

Delkurser: Floristik 3,8 hp; Faunistik 3,7 hp; projektarbete 2,5 hp. Floristik och faunistik examineras med skriftliga prov. Projektarbetet examineras genom skriftlig rapport. Alla moment på kursen utom föreläsningar är obligatoriska.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valfri modern handbok om fåglar som inkluderar hela den svenska fågelfaunan

Rekommenderad

Kompendium i faunistik (ej fr. bokhandeln)