Kursplan för Organismernas evolution och mångfald

The Evolution and Diversity of Organisms

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG110
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14) eller Biovetenskap, 30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa evolutionär förståelse, kunna redogöra för olika evolutionära processer
 • sammanfatta den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet
 • använda grundläggande terminologi för att beskriva biologiska organismer och fenomen
 • preparera fram, identifiera och observera strukturer hos mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur
 • identifiera vanliga marina organismer på västkusten
 • sammanfatta och generalisera kunskap genom att koppla samman olika undervisningsmoment, både teoretiska och praktiska
 • redogöra för evolutionens betydelse för den biologiska mångfalden.

Innehåll

Den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet samt dess evolution. Bakterier, arkéer, encelliga eukaryoter, alger och svampar behandlas övergripande ur ett evolutionärt perspektiv. Växter och djur behandlas mer ingående genom evolutionära jämförelser både i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Övningar i att göra jämförelser makroskopiskt och evolutionärt, med hjälp av stereolupp och mikroskop.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och gruppundervisning. Deltagande i laborationer och fältmoment, övningar och seminarier är obligatoriskt och integrerat med kursen 1BG 109 Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet . Kommunikationsträning är integrerad.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, exkursioner, seminarier och presentationer) motsvarande 2 hp, samt godkänt resultat på två skriftliga tentamina vardera omfattande 4 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen schemaläggs i kombination med kursen 1BG109 Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet 5 hp. Kurserna ges parallellt under studieperioden i ett kurspaket och kan ej läsas separat.
Kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG 100 Organismernas evolution och mångfald 15 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Campbell, Neil A. Biology : a global approach

  11. ed., Global ed.: Harlow: Pearson Education Ltd., [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier m.m.