Kursplan för Mikroorganismers liv och interaktioner

Life and Interactions of Microorganisms

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Genomgången Organismernas evolution och mångfald 15 hp, samt genomgången Molekylärbiologi och genetik 10 hp (kan läsas i samma period).

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för olika livsstilar hos mikroorganismer och hur de kan kommunicera och interagera med varandra, sin omgivning och eventuella värdorganismer
 • redogöra för bakteriegenetiken bakom konjugation, transduktion, transformation samt hur transposoner förflyttar sig
 • redogöra för de vanligaste patogena mikroorganismerna och deras huvudsakliga virulensfaktorer
 • redogöra för grundprinciperna för antibiotika och antibiotikaresistens
 • redogöra för vanligt förekommande arbetsmetoder, arbeta säkert med mikroorganismer i laboratorium, samt utföra för kursinnehållet relevanta mikrobiologiska försök.

Innehåll

Kursen utgår från mikrobiella cellers interaktioner med varandra och med omvärlden och hur mikroorganismernas olika livsbetingelser styr detta. Bakomliggande molekylära processer behandlas. Centrala områden och koncept som behandlas på kursen är:

 • bakteriell genetik: molekylära mekanismerna bakom överföring av DNA dvs konjugation, transduktion och transformation. Även transposoner behandlas.
 • olika typer av bakteriella interaktioner och livsstilar t.ex. biofilm och persisters
 • anibiotika och antibiotikaresistens: mekanismer och påverkan på vårt samhälle
 • patogena mikroorganismer: deras visulensfaktorer och förekomst
 • det mänskliga mikrobiomet
 • mikroorganismer i naturen
 • virus
 • mikroorganismer i människans tjänst
 • inblick i hur statligt verk arbetar med infektionsproblematiken
 • under laborationerna kommer studenterna att arbeta praktiskt med grundläggande mikrobiologisk arbetsmetodik inklusive undersökning av antibiotikans påverkan på bakterier.
 • att föra laborationsanteckningar

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Skriftlig examination (3 hp), seminarier (1 hp), praktiska övningar (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i ett kurspaket och kan endast läsas tillsammans med kursen 1BG113 Molekylärbiologi och genetik 10 hp.

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1BG112 Mikrobiologi med infektionsbiologi.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.