Kursplan för Djurens struktur och funktion

Animal Structure and Function

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 60 hp i biologi inklusive 1) Organismernas evolution och mångfald, 15 hp och Fysiologi 15 hp, eller 2) Biologi A: mönster och processer, 22,5 hp, alternativt Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp, och Fysiologi, 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om djurs morfologi och anatomi, och på så sätt skapa förståelse för djur som integrerade biomekaniska och fysiologiska organismer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och känna till hur några utvalda organismer har anpassats morfologiskt och fysiologiskt till ett speciellt levnadssätt
 • beskriva de viktigaste organsystemen, samt redogöra för deras funktioner
 • dra slutsatser om släktskap och evolution genom jämförande anatomi och morfologi
 • redogöra för olika reproduktionssätt och livscykler hos utvalda grupper
 • beskriva och från histologiska snitt identifiera viktiga vävnadstyper, t.ex. muskel, bindväv, ben, brosk, njurvävnad mm.
 • praktiskt utföra detaljerade dissektioner av utvalda djurgrupper
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till djurförsök och andra sätt att använda djur i undervisning och forskning.

Innehåll

Kursen utforskar kopplingarna mellan jämförande morfologi, histologi, biomekanik och fysiologi. Informationen läggs fram inom ett fylogenetiskt ramverk. Fokus ligger på hur struktur och funktion är integrerade hos organismen, och hur de skiljer sig mellan djur med olika livsstilar. Evertebrater (ryggradslösa djur) och vertebrater (ryggradsdjur) kommer att studeras, med tyngdpunkt på de senare.

Fördjupade studier av djurens struktur genom en systematisk genomgång av olika djurgrupper, deras organsystem och vävnadstyper. Genomgång av djurens livscykler och evolution, djurens reproduktionsstrategier.

Undervisning

Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den praktiska undervisningen kommer att innefatta en fältkurs och en serie laborationer baserade runt dissektioner och fysiologiska experiment. Deltagande i laborationer, fältkurs och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Evertebrater: laborationer och fältkurs 2hp, samt seminarier 4 hp. Vertebrater: laborationer, exkursioner, seminarier och presentationer 3 hp, samt skriftlig tentamen 6 hp. Samtliga moment kräver aktivt deltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Evertebrater

Som kurslitteratur rekommenderar vi starkt "The invertebrate tree" som följer samma fylogenetiska upplägg som kursen. De andra två böckerna är mer referensböcker med stor detaljrikedom.

 • Brusca, Richard C.; Moore, Wendy; Shuster, Stephen M. Invertebrates

  Third edition.: Sunderland, Massachusetts U.S.A.: Sinauer Associates, Inc., Publishers, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ruppert, Edward E.; Fox, Richard S.; Barnes, Robert D. Invertebrate zoology : a functional evolutionary approach

  7. ed.: Belmont, Calif.: Thomson, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. The invertebrate tree of life

  Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

Vertebrater

 • Kardong, Kenneth Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution

  Eighth edition, international edition: New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

Till lab kan man om man vill köpa:

 • De Iuliis, Gerardo; Pulerà, Dino The dissection of vertebrates : a laboratory manual

  Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Kommer att finnas exemplar av boken på labb.