Kursplan för Djurens struktur och funktion

Animal Structure and Function

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om djurs morfologi och anatomi, och på så sätt skapa förståelse för djur som integrerade biomekaniska och fysiologiska organismer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och känna till hur några utvalda organismer har anpassats morfologiskt och fysiologiskt till ett speciellt levnadssätt
 • beskriva de viktigaste organsystemen, samt redogöra för deras funktioner
 • dra slutsatser om släktskap och evolution genom jämförande anatomi och morfologi
 • redogöra för olika reproduktionssätt och livscykler hos utvalda grupper
 • beskriva och från histologiska snitt identifiera viktiga vävnadstyper, t.ex. muskel, bindväv, ben, brosk, njurvävnad mm.
 • praktiskt utföra detaljerade dissektioner av utvalda djurgrupper
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till djurförsök och andra sätt att använda djur i undervisning och forskning.

Innehåll

Kursen utforskar kopplingarna mellan jämförande morfologi, histologi, biomekanik och fysiologi. Informationen läggs fram inom ett fylogenetiskt ramverk. Fokus ligger på hur struktur och funktion är integrerade hos organismen, och hur de skiljer sig mellan djur med olika livsstilar. Evertebrater (ryggradslösa djur) och vertebrater (ryggradsdjur) kommer att studeras, med tyngdpunkt på de senare.
Fördjupade studier av djurens struktur genom en systematisk genomgång av olika djurgrupper, deras organsystem och vävnadstyper. Genomgång av djurens livscykler och evolution, djurens reproduktionsstrategier.

Undervisning

Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den praktiska undervisningen kommer att innefatta en fältkurs och en serie laborationer baserade runt dissektioner och fysiologiska experiment. Deltagande i laborationer, fältkurs och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Evertebrater: laborationer och fältkurs 2hp, samt seminarier 4 hp. Vertebrater: laborationer, exkursioner, seminarier och presentationer 3 hp, samt skriftlig tentamen 6 hp. Samtliga moment kräver aktivt deltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Evertebrater

Som kurslitteratur kan du välja en av två böcker:

Vertebrater

 • Kardong, Kenneth V. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution

  6th ed.: New York: McGraw-Hill, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

Till lab kan man om man vill köpa:

 • De Iuliis, Gerardo; Pulerà, Dino The dissection of vertebrates : a laboratory manual

  Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Kommer att finnas exemplar av boken på labb.