Kursplan för Evolutionär genetik

Evolutionary Genetics

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 60 hp i biologi inklusive 1) Organismernas evolution och mångfald, 15 hp, Molekylärbiologi och genetik, 10 hp samt genomgången kurs Ekologi och populationsgenetik, 15 hp, eller 2)  Biologi A: mönster och processer, 22,5 hp, alternativt Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de grundläggande mekanismerna bakom evolution av DNA-sekvenser och genomstruktur
 • redogöra för principerna för populationsgenetik
 • beskriva de senaste framstegen inom molekylär genetik
 • använda molekylärgenetiska laborationsmetoder
 • beskriva de största fälten inom forskning och studier av modern evolutionär genetik.
 • använda tillgängliga informationskällor liksom grundläggande laborationsmetoder för att generera molekylärgenetisk information

Innehåll

Kursen fokuserar på följande begrepp och processer: Historisk introduktion till evolutionär genetik. Mutationer: källan till genetisk variation. DNA-sekvensevolution och mekanismer för molekylär evolution. Populationsgenetik: faktorer som styr sammansättning och förändring av allel och genotypfrekvenser. Genetiska markörer och sekvenseringsteknologier. Metoder för kartläggning av gener. Bevarandegenetik. Evolution av genetiska system, könskromosomer och könsbestämmande mekanismer. Artbildningsprocesser. Själviska gener: konflikter mellan genetiska element inom en individ. Fylogeni: metoder för att analysera släktskap mellan populationer. Domesticering: genetiska förändringar av vilda djur genom avel. Människans evolution.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, diskussionstillfällen, räknestuga, datorövningar, litteraturuppgifter och litteraturuppgift. Deltagande i laborationer, räknestuga, datorövningar, litteraturuppgifter och litteraturuppgift är obligatoriskt.

Examination

För betyget godkänt krävs godkänt resultat på skriftligt teoretiskt prov (8 hp), slutföra praktiska övningar och labbrapporter (4 hp), slutföra och muntligt presentera en litteraturuppgift (1,5 hp) samt dedeltaga i diskusionsseminarier (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.