Kursplan för Neurobiologi

Neurobiology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens syftar till fördjupad kunskap om molekylär och cellulär neurobiologi och grundläggande kunskap om allmän neurobiologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för nervcellers och gliacellers struktur och funktion
 • beskriva hur nervsystemet bildas och hur nervceller är kopplade i nervcellskretsar som styr kroppens funktioner och olika beteenden
 • beskriva organisationen av det centrala nervsystemet, autonoma nervsystemet och det perifera nervsystemet, inklusive sinnesorganens struktur och funktion och motorik, samt kunna beskriva och analysera hur samspelet mellan nervsystem via olika signalsubsanser påverkar kroppens funktioner
 • redogöra för några av nervsystemets funktioner såsom reglering av motorik, motivation, smärta, minne och känslor, samt hur dessa kan vara felaktiga i neurologiska och neuropyskiatriska sjukdomar
 • analysera ett givet teoretiskt problem, identifiera kunskapsluckor och hämta kunskap från relevant vetenskaplig litteratur
 • redogöra för grundläggande och avancerade neurobiologiska teknikeri
 • identifiera och tillämpa en lämplig metod teoretiskt eller praktiskt för att belysa en aktuell forskningsfråga
 • sammanställa och presentera en litteraturstudie och utveckla förmågan att kritiskt analysera och diskutera forskning genom att granska texter i vetenskapliga artiklar
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till vetenskaplig verksamhet.

Innehåll

Kursen omfattar molekylär och cellulär neurobiologi och fokuserar på allmän neurobiologi. Tyngdpunkten läggs på däggdjurens neurobiologi, framför allt på människans. Kursens inledning fokuserar på neuroanatomi och grundläggande neurocellulära mekanismer såsom elektrisk och kemisk signalering. Därefter beskrivs mer avancerade funktioner i nervsystemet från molekylär till en högre integrerad nivå, exempelvis de olika sinnena (syn, lukt, osv.), motorik, belöningssystem, emotioner och smärta. Kursen beskriver också aktuella metoder inom neurovetenskaplig forskning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, fallseminarier och litteraturseminarier.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs deltagande i obligatoriska moment (seminarier, laborationer, litteraturstudie samt presentation, löpande examinationer, såsom en eller flera duggor t.ex. halvtidskontroll) samt godkänt resultat på tentamen. Skriftlig tentamen 9 hp, laborationer 2 hp, seminarier 2 hp, litteraturstudie 1 hp och duggor 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Purves, Dale; Augustine, George J.; Fitzpatrick, David. Neuroscience

  International sixth edition.: New York: Sinauer Associates, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk