Kursplan för Självständigt arbete i biologi

Independent Project in Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen kommer studenten att ha fördjupade kunskaper inom en självvald del av biologin samt ha inblick i genusperspektiv på publicering och annat vetenskapligt arbete. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • generera hypoteser för att förklara observationer inom den valda fördjupningsdelen
 • redovisa sina kunskaper på svenska och i viss utsträckning på engelska för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form
 • hantera text, datapresentation (figurer, tabeller), referenser etc. enligt för genren gällande format
 • ge och ta emot konstruktiv kritik på textutkast
 • presentera sina kunskaper med en vetenskaplig poster på ett pedagogiskt sätt
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till det ämne studenten valt.

Innehåll

Kursen omfattar ett självständigt bibliografiskt projekt och utgör examensarbetet på kandidatprogrammet i biologi. Flera moment som är relevanta för ett framtida yrkesliv för en biolog ingår: informationssökning och sammanställning, olika presentationstekniker, övning att läsa och kritisera andras textutkast.
Studenten kommer bl.a. att få erfarenhet av att

 • söka, värdera och sammanställa information
 • författa texter för olika genrer baserade på kritisk analys av denna information
 • aktivt delta i seminarier där texterna och arbetet med dem ventileras
 • skriftligen och muntligen opponera på andra studenters arbete med olika texter
Som hjälp till studenten att uppnå målen finns föreläsningar om
 • att söka information: Bibliotekskunskap, vetenskapliga källor, källkritik
 • att skriva och publicera: Tekniska, redaktionella och språkliga aspekter; hur man konstruerar figurer och tabeller; den redaktionella processen; vetenskaplig och populärvetenskaplig form; att skriva på engelska och på svenska
 • att göra en poster: Tekniska och pedagogiska aspekter
 • genusperspektiv på vetenskapligt arbete
 • etik
samt
 • obligatoriska seminarier där både lärare och studenter ger återkoppling på studenternas textutkast. Seminarierna omfattar även kritisk analys och diskussion av det vetenskapliga innehållet samt formella aspekter på skrivande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt grupphandledning. Deltagande i seminarier, övningar och vissa föreläsningar (se schemat) är obligatorisk.

Examination

Arbetet ska utmynna i tre presentationer:

 • en vetenskaplig uppsats på svenska med etikbilaga
 • en sammanfattning på svenska eller engelska som ska vara populärvetenskaplig
 • en vetenskaplig poster på svenska eller engelska som presenteras på kursens avslutande skärmutställning.
Antingen sammanfattningen eller postern skall vara på engelska.

Studenten ska dessutom aktivt ha deltagit i seminarier där utkast till de tre presentationerna diskuteras. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Att presentera vetenskap

  Institutionen för biologisk grundutbildning, 2014

  Fulltext

 • Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten

  Institutionen för biologisk grundutbildning, 2013

  Fulltext