Kursplan för Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare

Environmental and Administration Law

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp inom naturvetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Det övergripande målet är att studenterna ska vara insatta i hur arbetet bedrivs på en förvaltningsmyndighet med inriktning på tillsyn över natur- och miljövård, samt vara förberedda för att kunna tillämpa sina ämneskunskaper inom t.ex. biologi i arbetssituationer i en offentlig miljö.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt orientera sig i lagstiftning gällande miljörätt, plan- och byggrätt samt förvaltningsrätt och arbeta med enklare tillämpnngar i en självsträndig analys av problem inom området miljöförvaltning
 • redovisa enklare miljörättslig teoribildning och olika regleringsmetoder, utifrån målsättningen om en hållbar utveckling
 • tillämpa nu gällande miljölagstiftning och närliggande områden
 • beskriva lagstiftningsprocessen
 • översiktligt redogöra för EU-rättens inverkan på rättstillämpningen
 • redogöra för principerna för hur internationella konventioner tas fram och dess betydelse för rättstillämpningen
 • hitta och redogöra för författningstext, förarbeten och rättspraxis
 • översiktligt beskriva den offentliga förvaltningens organisation, uppgifter och arbetsformer.

Innehåll

Det är arbetssituationen på en kommunal miljötillsynsmyndighet eller på en länsstyrelse som är utgångspunkten för denna kurs. Men syftet är också att studenterna ska vara intressanta för arbeten på konsultbyrå, ideella naturvårds- och miljöorganisation eller på ett företag där man tillämpar den för kursen centrala regleringen.

Målet är att studenterna ska ges sådana grundläggande juridiska kvalifikationer att de ska kunna söka sådana arbeten direkt efter examen. På en sådan myndighet tillämpas miljöbalken (miljöskydd i vid bemärkelse, hälsoskydd, naturvårdslagstiftning, och planlagstiftning (samt livsmedelslagstiftningen)). För att kunna tillämpa dessa författningar på en myndighet krävs även förvaltningsrättsliga kunskaper samt de grunder för förvaltningen som läggs i främst Regeringsformen, en av landets grundlagar. Eftersom stora delar av miljörätten med flera områden grundas på EG-rätt krävs även grundläggande kunskaper i EG-rätt och internationell rätt.

På kursen studeras betydelsen av målsättningen för miljörätten - en hållbar utveckling - och specifika regler beträffande exempelvis miljöskydd, hälsoskydd, resurshushållning och avfall, kemikalier, naturvård, sanering av förorenad mark, naturvård och biologisk mångfald, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer m.m. Även livsmedelslagstiftning berörs kortfattat. Syftet är även att ge en översikt av det miljöjuridiska systemet och de olika former av regleringstekniker som förekommer inom rättsområdet.

Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer, beslutsprocessen, samt t.ex. rätten att överklaga beslut, allmän- och offentlig handling samt sekretesslagstiftning. Vidare berörs det förvaltningsrättsliga systemet och hur miljöförvaltningen är uppbyggd och dess myndigheter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt en exkursion. Alla studenterna ska i mindre basgrupper författa en PM om ett givet miljöjuridiskt ämne. PM-uppgifterna redovisas skriftligt samt på ett för hela kursen gemensamt seminarium. Deltagande i seminarier och exkursion är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Skriftlig tentamen 10 hp; seminarier 2 hp; PM 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som 1BG628 Miljö- och förvaltningsrätt 10 hp och 1BG629 Projekt i miljörätt 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Essen, Ulrik von; Bohlin, Alf; Warnling Conradson, Wiweka Förvaltningsrättens grunder

  Fjärde upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta Den svenska miljörätten

  5 uppl.: Iustus, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

Livsmedelsverket: Kontrollhandbok -utföra offentlig livsmedelskontroll, -en introduktion. Gratis från www.slv.se Artiklar och utdelat material