Kursplan för Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare

Environmental and Administration Law

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Självständigt orientera sig i miljölagstiftningen, vara förtrogen med att arbeta med miljölagstiftningen i enklare tillämpningssituationer samt självständigt kunna analysera ett problem inom området miljöförvaltning.
 • miljörättslig teoribildning och olika regleringsmetoder, utifrån målsättningen om en hållbar utveckling.
 • nu gällande miljölagstiftning och närliggande områden samt dess tillämpningar.
 • beskriva lagstiftningsprocessen,
 • översiktligt redogöra för EG-rättens inverkan på rättstillämpningen.
 • principerna för hur internationella konventioner tas fram och dess betydelse för rättstillämpningen.
 • hitta och redogöra för författningstext, förarbeten och rättspraxis.
 • översiktligt beskriva den offentliga förvaltningens organisation, uppgifter och arbetsformer.
Studenten ska vidare kunna tillämpa sina ämneskunskaper inom t.ex. biologi i arbetssituationer i en offentlig miljö.

Innehåll

Det är arbetssituationen på en kommunal miljötillsynsmyndighet som är utgångspunkten för denna kurs. Målet är att studenterna ska ges sådana grundläggande juridiska kvalifikationer att de ska kunna söka sådana arbeten direkt efter examen. På en sådan myndighet tillämpas miljöbalken (miljöskydd i vid bemärkelse, hälsoskydd, natuvårdslagstiftning, planlagstiftning, samt livsmedelslagstiftningen). För att kunna tillämpa dessa författningar på en myndighet krävs även förvaltningsrättsliga kunskaper samt de grunder för förvaltningen som läggs i främst Regeringsformen, en av landets grundlagar. Eftersom stora delar av miljörätten med flera områden grundas på EG-rätt krävs även grundläggande kunskaper i EG-rätt och internationell rätt.
På kursen studeras betydelsen av målsättningen för miljörätten - en hållbar utveckling - och specifika regler beträffande miljöskydd, hälsoskydd, avfall, kemikalier, naturvård, sanering av förorenad mark, naturvård och biologisk mångfald, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer m.m. Även livsmedelslagstiftning berörs kortfattat. Syftet är även att ge en översikt av det miljöjuridiska systemet och de olika former av regleringstekniker som förekommer inom rättsområdet.
Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer, beslutsprocessen, samt t.ex. rätten att överklaga beslut, allmän- och offentlig handling samt sekretesslagstiftning. Vidare berörs det förvaltningsrättsliga systemet och hur miljöförvaltningen är uppbyggd och dess myndigheter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt en exkursion. Alla studenterna ska i mindre basgrupper författa en PM om ett givet miljöjuridiskt ämne. PM-uppgifterna redovisas skriftligt samt på ett för hela kursen gemensamt seminarium. Deltagande i seminarier och exkursion är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Skriftlig tentamen 10 hp; seminarier 2 hp; PM 3 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med 1BG628 Miljö- och förvaltningsrätt 10 hp och 1BG629 Projekt i miljörätt 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Essen, Ulrik von; Bohlin, Alf; Warnling Conradson, Wiweka Förvaltningsrättens grunder

  Tredje upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta Den svenska miljörätten

  Fjärde upplagan: Uppsala: Iustus, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

Staffan Westerlund, Inga Carlman: Basboken i Miljörätt. Kan laddas ner från www.ekolagen.se Livsmedelsverket: Kontrollhandbok -utföra offentlig livsmedelskontroll, -en introduktion. Gratis från www.slv.se Artiklar och utdelat material