Kursplan för Biodiversitet och ekologi i Yunnan

Biodiversity and Ecology in Yunnan

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG213
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-11-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 75 hp i biologi inklusive 7,5 hp i floristik och faunistik, samt genomgången fördjupningskurs Ekologi 15 hp eller Limnologi 15 hp vara minst 5 hp avklarade.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara processer som påverkar biologisk mångfald i tropiska miljöer
 • tillämpa ekologisk teori i tropiska miljöer med särskilt fokus på Yunnan
 • planera, genomföra och redovisa mindre fältstudier i tropiska miljöer
 • beskriva artrikedom, historia och kulturell mångfald i södra Kina (främst Yunnan)
 • redovisa hur biologisk mångfald i Yunnan används i ekoturism och relatera till ett hållbart perspektiv och socioekonomiska faktorer.

Innehåll

Biodiversitet, ekologi i tropiska miljöer med fokus på Yunnan, djur och växter i Yunnan, sydkinesisk historia och kultur, natur- och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, tropiskt fältarbete och ekoturism

Undervisning

Den teoretiska delen består av föreläsningar, demonstrationer, projekt och diskussionsseminarier. Fältkursen innehåller demonstrationer, studiebesök, föreläsningar och projektarbeten.

Examination

Kursen består av tre delkurser: Teori och seminarier 7,5 hp, fältkurs 5 hp och projekt 2,5 hp.

Teorikursen examineras skriftligt och muntligt. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras dessutom ett aktivt deltagande i seminarier och fältkurs, samt att fältarbets-, projekt- och seminarieredovisningar bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

I kursen ingår en utlandsexkursion. Ett villkor för att delta i exkursionen är att studenten betalar en avgift som utgör del av kostnaden. För den student som ej önskar delta i exkursionen arrangeras alternativ undervisning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Kompendier och nätbaserat material samt vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.