Kursplan för Marinbiologi

Marine Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG217
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och namnge vanliga makroskopiska arter från Svenska vatten
 • redogöra för särdragen hos de större organismgrupperna och klassificera marina organismer till grupp
 • välja och använda litteratur för att identifiera marina organismer
 • beskriva och karaktärisera olika marina biotoper
 • diskutera taxonomiska grunder och tillämpa dessa inom ramen för marina inventeringar
 • välja lämpliga insamlingstekniker, genomföra och presentera marina inventeringar i rapportform
 • diskutera de bakomliggande faktorer (fysiska, biologiska, geografiska och historiska) som påverkar den biologiska mångfalden i marina miljöer
 • identifiera och diskutera etiska aspekter kopplade till ett nyttjande av marina resurser.

Innehåll

Kursen omfattar studier av marina organismgrupper och miljöer, med tonvikten på systematisk och morfologisk mångfald. Den har en stor praktisk del som fokuserar på svenska Västkusten, även om den teoretiska delen inte har någon geografisk begränsning. Kursen har följande moment:

 • Baskunskaper för inventeringar; grundläggande taxonomi, bestämningsmetodik och bestämningslitteratur, referenssamlingar
 • Marin inventeringsmetodik; tekniker för insamling och kvantifiering av organismsamhällets sammansättning och numerär i olika marina miljöer, kvantifiering av biologisk mångfald, potential för hållbart utnyttjande av marina bioresurser
 • Marina miljöer; presentation av olika marina biotoper (t. ex. grunda/djupa hårda/mjuka bottnar, korallrev, pelagial, interstitiella miljöer, "hydrothermal vents") och deras sammansättning av organismsamhällen.
 • Marina organismgrupper; systematik och byggnad hos främst djur, men även marina växter, makroalger, eukaryota mikrober, arkeér och bakterier, olika anpassningar till marina miljöer, potential som möjlig bioresurs. Speciellt kommer organismer vid svenska västkusten att studeras och identifieras

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier. I anslutning till dessa kommer studiebesök att läggas in. Kursen omfattar även ett projektarbete. En stor del av kursen genomförs vid en marin fältstation.

Examination

Teoridelen avslutas med ett skriftligt prov (6 hp). Praktikdelen (5 hp) har obligatorisk närvaro med muntliga och skriftliga redovisningar samt examineras med duggor. Projektarbetet (4 hp) redovisas muntligt och i en skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Levinton, Jeffrey S. Marine biology : function, biodiversity, ecology

  3rd ed.: New York: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst