Kursplan för Yrkespraktik i biologi

Internship in Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG218
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs basblocket i biologi 80 hp, inom Naturvetarprogrammet, eller motsvarande. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom biologi
 • redogöra för olika perspektiv på biologirelaterat arbete

Innehåll

. Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom företag, på myndighet eller organisation. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen. Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och praktikplanen godkännas. Studenten är själv ansvarig för att anskaffa lämplig praktikplats.

Undervisning

. Undervisning ges genom en introduktion följt av individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet samt skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Lämplig litteratur fastställs på praktikplatsen i samråd mellan student och handledaren på praktikplatsen.