Kursplan för Floristik, kärlväxter

Floristics: Vascular Plants

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG220
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-01-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 60 hp biologi inklusive Floristik och faunistik, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda bestämningslitteratur för kärlväxter baserat på kunskap om deras morfologi och ekologi
 • karaktärisera  artsammansättningen i olika vegetationstyper
 • inventera kärlväxter i ett område och sammanställa, värdera och redovisa resultatet
identifiera de flesta vanliga och flera mindre vanliga kärlväxter som förekommer i Norden

Innehåll

Kursen omfattar floristik med bestämningsövningar och tar i princip upp alla kärlväxter som påträffas. Arters morfologi, variation, avgränsning, ekologi och utbredning studeras, liksom växtsamhällen och hur dessa påverkas och har påverkats av människan. Taxonomiska problem belyses och diskuteras. Floristisk inventeringsmetodik introduceras och kursdeltagarna gör under några dagar en självständig inventering av något område i Sverige. Undervisningen sker i samband med exkursioner i fält, främst i omgivningarna av kursorten, men även i mer avlägsna områden , exempelvis fjällen och/eller västkusten.

Undervisning

Undervisningen sker till största delen i fält i form av demonstrationer, bestämningsövningar och handledning i grupp och individuellt.

Examination

En självständig inventering (2 hp) och ett flertal prov i bestämning och artkännedom (totalt 8 hp) genomförs under kursen. För betyg på kursen görs en sammanvägning av resultaten från samtliga prov.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst