Kursplan för Faunistik, vertebrater

Faunistics, Vertebrates

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-08-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-06-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: 60 hp biologi samt 3 hp faunistik eller zoologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens målsättning är att ge en god kunskap om diversiteten hos fåglar, fiskar, groddjur, kräldjur och däggdjur, samt hur kunskaper om dessa organismer kan användas i naturvårds- och miljöarbete.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • känna igen de flesta svenska ryggradsdjuren, vilket innefattar både artkunskap och fördjupade färdigheter i fältbestämning.
 • redogöra för svenska ryggradsdjurs habitatkrav, ekologi och utbredning samt grundläggande systematik och morfologi.
 • beskriva hur dessa färdigheter tillämpas i naturvårdsarbete inom företag och myndigheter.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar med avseende på djurgrupper (fiskar, grod- och kräldjur, däggdjur samt fåglar). Identifiering av arter omfattar utseende samt i vissa fall även läten, spår och spårtecken.

Undervisning

Undervisningen utformas som exkursioner i Uppsala med omgivningar, museistudier, föreläsningar, lektioner och demonstrationer, bestämningsövningar och tillämpningsuppgifter.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt prov på samtliga delkurser; Fåglar motsvarande 3 hp; Fiskar motsvarande 2 hp; Grod- och kräldjur motsvarande 1 hp; Däggdjur motsvarande 2 hp och godkänd inlämningsuppgift motsvarande 1 hp och minst 50 % närvaro på fältmoment motsvarande 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.