Kursplan för Faunistik, vertebrater

Faunistics, Vertebrates

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-08-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp biologi samt Floristik och faunistik, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens målsättning är att ge en god kunskap om diversiteten hos fåglar, fiskar, groddjur, kräldjur och däggdjur, samt hur kunskaper om dessa organismer kan användas i naturvårds- och miljöarbete.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • känna igen de flesta svenska ryggradsdjuren, vilket innefattar både artkunskap och fördjupade färdigheter i fältbestämning.
 • redogöra för svenska ryggradsdjurs habitatkrav, ekologi och utbredning samt grundläggande systematik och morfologi.
 • beskriva hur dessa färdigheter tillämpas i naturvårdsarbete inom företag och myndigheter.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar med avseende på djurgrupper (fiskar, grod- och kräldjur, däggdjur samt fåglar). Identifiering av arter omfattar utseende samt i vissa fall även läten, spår och spårtecken.

Undervisning

Undervisningen utformas som exkursioner i Uppsala med omgivningar, museistudier, föreläsningar, lektioner och demonstrationer, bestämningsövningar och tillämpningsuppgifter.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt prov på samtliga delkurser; Fåglar motsvarande 3 hp; Fiskar motsvarande 2 hp; Grod- och kräldjur motsvarande 1 hp; Däggdjur motsvarande 2 hp och godkänd inlämningsuppgift motsvarande 1 hp och minst 50 % närvaro på fältmoment motsvarande 1 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Valfria moderna fälthandböcker

Valfria moderna fälthandböcker för däggdjur. Fåglar (hela Europa), grod- och kräldjur samt för söt-saltvattenfisk.