Kursplan för Biologisk miljöanalys

Environmental Monitoring in Biology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, samt Analytisk kemi I, 10 hp och Matematik och statistik för biologer, 10 hp. Kursen kan läsas parallellt med Analytisk kemi I, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • välja, motivera och tillämpa kemiska analysmetoder för biologiska frågeställningar
 • analysera och utvärdera data med lämpliga statistiska metoder, samt presentera och diskutera resultaten i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Studier av relevant vetenskaplig litteratur inom ett ämnesområde inom biologi där miljöanalys tillämpas, exempelvis miljötoxikologi eller limnologi. En vetenskapligt förankrad frågeställning inom en aktuell miljöfråga utformas. Lämplig provtagnings- och analysmetodik samt statistisk utvärdering av data diskuteras och väljs. Analyserna kan utföras på prover från till exempel mark, vatten, sediment, eller organismer. Exempel på analysmetoder som kan användas är vätskekromatografi, gaskromatografi, molekylär och atomär spektroskopi samt elektrokemiska metoder.

Undervisning

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och studiebesök.

Examination

Seminarier (1 hp), laborationer och provtagningsmetodik (2 hp). Muntlig och skriftlig projektredovisning (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

samt ämnesrelevanta vetenskapliga artiklar.