Kursplan för Biologisk miljöanalys

Environmental Monitoring in Biology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, samt Analytisk kemi I, 10 hp och Matematik och statistik för biologer, 10 hp. Kursen kan läsas parallellt med Analytisk kemi I, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • välja, motivera och tillämpa kemiska analysmetoder för biologiska frågeställningar
 • analysera och utvärdera data med lämpliga statistiska metoder, samt presentera och diskutera resultaten i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Studier av relevant vetenskaplig litteratur inom ett ämnesområde inom biologi där miljöanalys tillämpas, exempelvis miljötoxikologi eller limnologi. En vetenskapligt förankrad frågeställning inom en aktuell miljöfråga utformas. Lämplig provtagnings- och analysmetodik samt statistisk utvärdering av data diskuteras och väljs. Analyserna kan utföras på prover från till exempel mark, vatten, sediment, eller organismer. Exempel på analysmetoder som kan användas är vätskekromatografi, gaskromatografi, molekylär och atomär spektroskopi samt elektrokemiska metoder.

Undervisning

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och studiebesök.

Examination

Seminarier (1 hp), laborationer och provtagningsmetodik (2 hp). Muntlig och skriftlig projektredovisning (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

samt ämnesrelevanta vetenskapliga artiklar.