Kursplan för Växternas tillväxt och utveckling

Plant Growth and Development

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG303
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt. 2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för mekanismer som styr utvecklingen under växtens livscykel
 • förklara hur omgivningsfaktorers signaler integreras och påverkar växters utveckling
 • diskutera tillämpningar från grundläggande växtforskning gällande växters tillväxt och utveckling inom jordbruk och hortikultur
 • kritiskt granska och presentera publikationer rörande aktuell växtforskning
 • genomföra, utvärdera och redovisa experiment med vildtyp mutant och transgent växtmaterial med metoder som genetisk analys och reportergenanalys, SEM, konfokalmikroskopi, in situ hybridisering samt olika PCR-baserade metoder
 • identifiera och diskutera etiska aspekter kopplade till genteknik.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov
 • .

Innehåll

Kursen fokuserar på mekanismer på molekylär-, cell- samt organismnivå som styr de olika faserna av växtens utveckling, såsom embryogenes, frögroning, vegetativ tillväxt och reproduktiv tillväxt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgifter, diskussionsseminarier och laborativa forskningsprojekt. Ett litteraturprojekt, knutet till det laborativa arbetet, ingår också i kursen. De studenter som läser introduktionen till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela kursen, utför ett mindre omfattande litteraturprojekt. Deltagande i litteraturuppgifter/litteraturprojekt, seminarier och laborativa forskningsprojekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 7 hp; Laborativt arbete 4 hp; Litteraturprojekt 4 hp alternativt Litteraturprojekt 2 hp och Masterintroduktion 2 hp
Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier. Delkursen laborativt arbete fordrar laborationsrapporter som följs upp med muntlig redovisning. Litteraturprojektet redovisas både skriftligt och muntligt. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Plant physiology and development Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo; Møller, Ian Max; Murphy, Angus S.

  Sixth edition.: Sunderland, Massachusetts, U.S.A.: Sinauer Associates, Inc., Publishers, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar

Kompendier och utdelat material