Kursplan för Tillämpad ekosystemekologi

Applied Ecosystem Ecology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG305
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen genomgången fortsättningskurs Ekologi, 15 hp eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen bygger vidare på studenternas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ekologi eller limnologi och syftar till att förmedla ett självständigt och evidensbaserat arbetssätt för framtida arbetslivsverksamhet och forskning med hållbar utveckling som övergripande mål.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • övergripande förklara struktur och funktion hos akvatiska och terrestra ekosystem, samt interaktioner dem emellan, ur ett avrinningsområdesperspektiv samt motivera användning av avrinningsområden som bas för naturvård, miljöskydd och förvaltning av vattenresurser
 • redogöra för EUs vattendirektiv, och hur vattenfrågor hanteras även utanför Europa
 • handha GPS-utrustning och använda ett geografiskt informationssystem (GIS)
 • självständigt planera, motivera och genomföra provtagning och analys för övervakning av vattenkvalitet i ett avrinningsområde, samt utvärdera erhållna resultat
 • förklara och skilja mellan olika former av antropogen påverkan på akvatiska system samt använda detta i naturvärdes- och skadebedömningar av sjöar och vattendrag
 • kritiskt granska och kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till miljöetik.

Innehåll

Tillämpad ekosystemekologi, teori och praktik

Kursen behandlar avrinningsområden ur ett integrerat ekosystemperspektiv. Följande moment ingår:

 • Det hydrologiska kretsloppet och vatten som transportör av olika substanser
 • Definition och identifiering av avrinningsområden, från kartmaterial och i fält
 • Vattendrag som ekosystem
 • Flödesanalyser av olika substanser i avrinningsområden
 • Avrinningsområdesbaserade ekosystems struktur och funktion, interaktioner mellan terrestra och akvatiska delsystem
 • Analys av mänsklig påverkan på ekosystem.
 • Effekter av olika markanvändning på hydrologiska, kemiska och biologiska processer i mark och vatten
 • Skador på akvatiska ekosystem i form av hydromorfologiska ingrepp, kemiska föroreningar och biologisk påverkan.
 • Fallstudier för bedömning av Natura 2000-objekt

GIS-träning

Datorövningar i GIS vilka till stor del integreras i övriga kursmoment. Ett individuellt GIS-projekt ingår också.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser:

Delkurs 1, Tillämpad ekosystemekologi, teori och praktik 10 hp; Delkurs 2, GIS-träning 5 hp.

Examination av Delkurs 1 sker genom skriftliga rapporter, muntliga presentationer, aktivit delgande vid diskussionsseminarier och ett skriftligt prov.

Examination av Delkurs 2 sker genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild arbetsuppgift där studenten producerar och redovisar ett arbete där en GIS-karta ingår.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.