Kursplan för Evolutionära mönster

Evolutionary Patterns

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG306
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. Evolutionära processer.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen fokuserar på hur de evolutionära processerna och den evolutionära historien manifesteras i form av olika mönster som kan observeras i och bland organismer, hur dessa mönster kan detekteras och analyseras för att dra slutsatser om deras orsaker.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna kring, och tillämpa metoder för, detektion och rekonstruktion av evolutionära mönster;
 • diskutera, problematisera och relatera evolutionära mönster på olika hierarkiska nivåer till evolutionära processer
 • tillämpa hypoteser om evolutionära mönster för att förklara, diskutera och analysera evolutionära orsakssamband
 • diskutera och kommunicera principer, problem och forskningsresultat i frågor som rör evolutionära mönster
 • skissera och tillämpa valda (kombinationer av) evolutionsbiologiska tekniker och metoder.

Innehåll

Kursen omfattar studier av evolutionära mönster manifesterade på olika hierarkiska nivåer. Kursen omfattar följande moment

 • Formalisering av observerade egenskaper; homologi, homoplasi, karaktärer och karaktärskodning, morfometri, variation
 • Arter och andra taxa; arter och artbegrepp - ontologi och epistemologi, artavgränsning, klassificering och informationsinnehåll
 • Tolkning och inferens av fylogenetiska träd; parsimoni, probabilistiska metoder, substitutionsmodeller
 • Tillämpningar av fylogenetiska träd; karaktärsevolution, biogeografi, värd-parasit associationer, komparativa metoder
 • Genfylogenier i genom och populationer; koalescens, retikulation, duplikationer, inkongruenser med artfylogenier
 • Temporala mönster; fossil och palaeontologiska modeller, stratigrafi, diversifiereing och utdöenden, datering av fylogenier
En seminarieserie vilken brett belyser evolutionsbiologi och evolutionsbiologiska metoder och applikationer löper under kursens gång.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och litteraturuppgifter . Deltagande i laborationer, seminarier och litteraturuppgifter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp. laborationer 6 hp
Teoridelen omfattar ett skriftligt prov och en seminarieserie som fordrar aktivt deltagande och följs upp i diskussionsform. Laborationerna fordrar aktivt deltagande och redovisas muntligen och skriftligen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Baum, David A.; Smith, Stacey D. Tree thinking : an introduction to phylogenetic biology

  Greenwood Village, Colo.: Roberts, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

Meddelas senare