Kursplan för Ekotoxikologi

Ecotoxicology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG308
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 120 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi samt genomgången fortsättningskurs i Toxikologi 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter som möjliggör en helhetsbedömning av kemikaliers spridning och förekomst i miljön och av deras effekter på olika biologiska organisationsnivåer. För att nå detta mål kommer den toxikologiska begreppsapparat som introducerats under kursen i toxikologi att utvecklas och användas.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön
 • redovisa och förklara mekanismer för skadliga effekter av kemikalier
 • uppskatta risken för att en kemikalie har skadliga effekter på olika organisationsnivåer - från cellnivå till ekosystemnivå baserat på kunskap om kemikaliens toxicitet, nedbrytbarhet och biologiska tillgänglighet
 • ta fram och kritiskt värdera toxikologisk information från olika källor (internetbaserade databaser, handböcker, vetenskapliga artiklar)
 • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, miljöfarlighetsmärkning av kemikalier
 • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, miljöriskbedömning av kemikalier

Innehåll

Miljökemi: Momentet omfattar en genomgång av olika kemikaliegrupper av antropogent ursprung som återfinns i miljön. Fokus är riktat mot dessa kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön.

Effekter av antropogena kemikalier: Momentet omfattar kemikaliers negativa effekter på cell-, organ-, organism-, populations- och ekosystemnivå med fokus riktat mot bakomliggande toxikologiska verkningsmekanismer. En experimentell studie ingår.

Farokaraktärisering: Momentet omfattar miljöfarlighetsmärkning av kemikalier enligt befintliga riktlinjer. En väsentlig del inom detta moment är framtagande och värdering av adekvat information från såväl internetbaserade databaser som tryckta källor. Studenterna genomför ett individuellt projekt gällande miljöfarlighetsmärkning av en kemikalie.

Miljöriskbedömning: Momentet omfattar miljöriskbedömning av kemikalier och genomförs som projekt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, en laboration, övningar och teoretiska projektarbeten. Aktivt deltagande i laborationen och de teoretiska projektarbetenas alla delar är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning ingår i kursen.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Projektarbeten 7 hp

Teorin examineras genom skriftlig tentamen. Delkursen projektarbeten omfattas av skriftlig och muntlig presentation samt opposition på andra kursdeltagares projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.