Kursplan för Bevarandebiologi

Conservation Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG318
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen minst 6 hp från endera av fortsättningskurserna Ekologi, 15 hp, eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera orsakerna bakom populationers sårbarhet och utdöenderisker
 • tillämpa sårbarhetsanalyser som tar hänsyn till både demografi och genetisk variation i populationer
 • självständigt och kritiskt utvärdera samt muntligt och skriftligt diskutera befintliga bevarandeåtgärder
 • identifiera och diskutera etiska argument som rör bevarandebiologi.

Innehåll

Kursen omfattar teorier och begrepp av betydelse för att kunna skatta hotbilden för växt- och djurpopulationer. Särskild vikt läggs vid effekter av populationsstorlek på demografiska och genetiska processer som påverkar utdöenderisk. Dessa processer inkluderar överlevnad, fekunditet, stokastisk och täthetsberoende demografi, genetisk drift, inavel och naturlig selektion. Kursen fokuserar även på populationsmodeller av relevans för bevarandebiologisk problematik. Under ett projektarbete kommer studenterna att analysera en befintlig bevarandeåtgärd, exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter eller miljöer, eller ex-situ bevarandeprogram.

Kursen bygger på studenternas tidigare kunskaper i ekologi och genetik. Progressionen och yrkeslivsanknytningen säkerställs genom ökat djup och självständighet samt vid övningar där studenterna tillämpar kunskaperna i arbete med naturvård och hållbar utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, datorlaborationer, räkneövningar, exkursioner, samt ett längre projektarbete. Deltagande i seminarier, datorlaborationer, räkneövningar, exkursioner och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 11 hp; Projekt 4 hp

Teoridelen omfattas av ett skriftligt prov. Projektdelen innefattar aktivt deltagande i projektarbete, exkursioner, seminarier, datalaborationer samt räkneövningar och examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Höglund, Jacob Evolutionary conservation genetics

  Oxford: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morris, William F. Doak, Daniel F. Quantitative conservation biology : theory and practice of population viability analysis

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst