Kursplan för Genomfunktion

Functional Genomics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG322
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, samt i båda fallen någon av kurserna Mikrobiell genetik, Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi, Populationsgenomik  och Genetisk och molekylär växtbiologi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande målsättning är att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga metoder för molekylärbiologisk analys, samt att diskutera och utvärdera när och hur dessa metoder bäst används.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och differentiera mellan olika nivåer av storskaliga och globala analyser, inom genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik och systembiologi
 • redogöra för samt visa förståelse för användningen av ett brett spektrum av funktionsgenomiska metoder, och aktuell teknisk utveckling inom genomik och funktionsgenomik
 • föreslå och skissera lösningar till teoretiska och experimentella frågeställningar inom genomik och funktionsgenomik, med hjälp av så väl klassiska som nya tekniker
 • planera och genomföra ett mindre funktionsgenomiskt projekt, både teoretiskt och experimentellt
 • behandla och analysera storskaliga experimentella dataset, och presentera resultat och tolkningar på ett vetenskapligt stringent sätt
 • kritiskt granska forskningsrapporter och publikationer rörande genomik och funktionsgenomik, och kunna föreslå alternativa tolkningar och relevanta uppföljande experiment
 • identifiera och diskutera etiska aspekter av genetik och genomik.

Innehåll

Kursen omfattar de aktuella metoder som används för att analysera genom och genfunktion, från klassiska genetiska metoder till de senaste storskaliga metoderna. Fokus ligger på experimentell design och strategier för att välja mellan olika metoder. Ämnen som behandlas inkluderar genomik, metagenomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik and systembiologi, såväl som modellorganismer, metoder för geninaktivering och diskussioner om etiska aspekter av genetik och genomik. Aktuella exempel på utnyttjande och utveckling av funktionsgenomisk metodik inom modern bioteknik-industri ingår.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturprojekt, laborationer och studiebesök. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborationer 5 hp; Litteraturprojekt 2 hp
Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt aktivt deltagande i seminarier och forskningsprojekt. Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer och skriftliga laborationsrapporter som följs upp med muntliga presentationer. Delkursen litteraturprojekt redovisas skriftligt enligt instruktion, samt muntligen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 08, 2019

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.