Kursplan för Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

Molecular Infection Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG326
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 150 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi, samt minst 5 hp från fortsättningskursen Mikrobiologi, 15 hp eller genomgången fortsättningskursen Immunologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för struktur och funktion hos infektiösa virus, bakterier, parasiter och svampar samt ange vad som skiljer de olika grupperna av infektiösa organismer åt
 • förklara olika typer av infektionsförlopp och namnge de olika huvudstegen
 • redogöra för de viktigaste delarna av människans immunsystem samt vilka delar som är viktiga vid olika typer av infektioner
 • beskriva de vanligaste virulensfaktorerna hos bakterier, virus, parasiter och maskar samt förklara hur de har evolverat och hur de kan överföras
 • redogöra för de vanligaste diagnostik- och behandlingsmetoderna inom infektionsbiologin samt mekanismer för antibiotikaresistens
 • redogöra för hur infektioner sprider sig i samhället och vad som påverkar spridning
 • tillämpa adekvat metodik för arbete med infektiösa mikroorganismer
 • analysera infektionsbiologiska försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera testbara hypoteser utifrån de analyserade data
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till forskningsetik, folkhälsoetik samt global rättvisa.

Innehåll

Teori

 • Generell infektionsbiologi
 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Parasitologi och mykologi
 • Immunsystem
 • Virulensfaktorer
 • Diagnostik
 • Vaccinering.
 • Antibiotika och antibiotikaresistens

Laborationer

 • Identifikation av virulensfaktorer
 • Studier av verkningsmekanismer av antibiotika. Identifiering av resistensmutationer.
 • Diagnostik av parasitsjukdomar.
 • Studier av värd-parasitinteraktioner. Tollreceptorer och PAMP (patogenassocierade molekylära mönster).

Seminarier

Läsande och kritisk granskning av aktuella vetenskapliga artiklar inom infektionsbiologin. Lärarledda gruppdiskussioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Laborationer och seminarier 4 hp; Teori I 5 hp; Teori II 6 hp

Aktivt deltagande fordras i laboratoriekurs och seminarier. Teorin examineras med två skriftliga prov, en detaljkunskapstentamen efter halva kursen (Delprov I) och en övergripande tentamen (Delprov II) vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1BG323.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schaechter's mechanisms of microbial disease Schaechter, Moselio.; Engleberg, N. Cary.; DiRita, Victor J.; Dermody, Terence.

  5th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

rekommenderad litteratur (ej obligatorisk)

Salyers och Whitt: Bacterial Pathogenesis: A molecular approach