Kursplan för Ekologi D

Ecology D

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG382
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen orienterar om pågående ekologisk forskning och utgör en bas för studier på avancerad nivå och arbete inom de områden där kunskaper i ekologi är viktiga. Dessa områden sträcker sig från forskning i evolutionär ekologi till praktiskt arbete i naturvård.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra och använda beteendeekologiska teorier rörande sexuell selektion, furagering, altruism, samarbete, signalering och kommunikation
 • demonstrera insikt i växt- och djurlivshistorier
 • kvantifiera och tolka diversitetsmönster
 • redogöra för teorier kring populationsdynamik, mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner i näringsvävar
 • utföra enkla datorsimuleringar av populationsdynamik
 • planera, genomföra och statistiskt  utvärdera en ekologisk studie samt redovisa resultaten muntligt och skriftligt
 • kritiskt granska och diskutera primära vetenskapliga texter i ekologi.
I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Beteendeekologi, inkluderande kopplingen mellan ekologi och evolutionsteori, sexuell selektion, furageringsteori, parningssystem, släktskap, altruism, samarbete och grupplevande, anpassningar till biologiska fiender, evolutionen av signaler och kommunikation samt grundläggande livshistorieteori. Ekologi och evolution av växternas livshistoria, som även omfattar frögroning, fröpridning samt pollinationsekologi och en introduktion till demografi. Kvantifiering och tolkning av diversitetsmönster.  Modeller för  populationstillväxt, populationsreglering, mellanartskonkurrens, trofiska interaktioner (t.ex. Lotka-Volterramodeller, skördemodeller), och födovävsteori.

Undervisning

Kursen omfattar en fältkurs och en teoridel i vilken ingår föreläsningar, datorsimuleringar, räkneövningar och seminarier. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Fältkurs 3 hp; Masterintroduktion 2 hp alternativt ett litteraturprojekt 2 hp.
Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov och fordrar aktivt deltagande i seminarieroch övningar . Fältkursen redovisas både skriftligt (projektrapport) och muntligt. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering, alternativt ett litteraturprojekt som fordrar en skriftlig rapport.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG200 Ekologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Krebs, Charles J. Ecology : pearson new international edition - the experimental analysis of d

  Pearson Education Limited, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Finns även som e-bok ISBN 9781292038667

  Institutionen för biologisk grundutbildning,