Kursplan för RNA - struktur, funktion och biologi

RNA: Structure, Function and Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG388
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, eller (3) antagen till Masterprogram i kemi, inriktning biokemi eller kemisk biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Genom kursen ska studenten uppnå fördjupad kunskap om RNA-molekylens olika biologiska funktioner samt om hur processer i celler regleras av RNA, RNA-bindande proteiner och ribonukleoproteinkomplex.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion
 • förklara hur RNA molekyler deltar i kontrollen av levande cellers egenskaper
 • redovisa hur RNA-molekylers funktion regleras av proteiner och små ligander
 • utvärdera och redovisa praktiska tillämpningar av RNA-molekylens medicinska och biotekniska möjligheter
 • förklara hur man kan lösa biologiska problem med metoder som baseras på RNA-molekylens egenskaper
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar aktuell problemställning inom RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion, samt att kritiskt granska resultaten och generera testbara hypoteser utifrån dessa experiment
 • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området
 • presentera och försvara sammanfattningar baserade på originallitteratur i området.

Innehåll

RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion i prokaryota och eukaryota system inklusive deras virus. Användning av RNA baserad metodologi inom medicinska och biotekniska tillämpningar. RNA-molekylens roll och betydelse i reglering av genuttryck. Interaktion mellan RNA-molekyler. Interaktion mellan RNA och protein. Interaktion mellan RNA och små molekyler. RNA molekylens roll i ett evolutionärt perspektiv. Metalljoners egenskaper och deras betydelse för RNA molekylens funktion. Biokemiska, genetiska och fysiologiska metoder för att studera RNA molekylens roll och egenskaper. Laborationer som belyser RNA molekylens funktionella roll.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, webbaserade uppgifter, seminarier, ett litteratursymposium och laborationer. Deltagande i seminarier, symposium, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 2 hp; Seminarier och symposium 3 hp; Teori 10 hp
Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer redovisade enligt riktlinjerna. Aktivt deltagande fordras i seminarier och symposium samt seminarie- och symposiepresentation. Teorin examineras genom skriftlig tentamen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG330 Mikrobiell och kemisk genetik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Elliott, David; Ladomery, Michael Molecular biology of RNA

  Second edition.: Oxford: Oxford University Press, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar