Kursplan för Sommarskola i evolutionsbiologi

Summer School in Evolutionary Biology

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG390
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Examen på grundnivå 180 hp med alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen utgör en introduktion till Erasmus Mundus-mastern i evolutionsbiologi (MEME) och en uppföljning av studierna inför andra året. Efter introduktionsdelen (första året) ska studenten kunna

 • diskutera grundläggande evolutionsbiologiska principer
 • identifiera forskningsmöjligheter och möjliga inriktningar för det kommande examensarbetet
 • skapa ett nätverk för sina kommande studier.
Efter del två (inför andra året) ska studenten kunna
 • presentera och försvara vetenskapliga arbeten (studentens egna resultat om sådana finns tillgängliga när kursen ges) inför en internationell publik
 • presentera och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur
 • sammanfatta aktuella trender inom evolutionsbiologin
 • organisera ett vetenskapligt möte, inklusive att välja och bjuda in lämpliga talare, och vara ordförande för mötessessioner.

Innehåll

MEME:s sommarskola ska ge studenterna övning i utbyta vetenskapliga idéer i ett internationellt sammanhang, både genom att de presenterar egna arbeten och genom att de lär sig av andra studenter och andra forskare (inklusive inbjudna föreläsare). Kursen innehåller också en översikt av aktuella trender inom evolutionsbiologin, och ger en introduktion till studie- och mobilitetsmöjligheter inom MEME. Det vetenskapliga innehållet utgörs av ett brett tema inom evolutionsbiologin (t.ex. biodiversitet, social evolution, sexuell selektion, värd-parasit-koevolution) och varierar från år till år så att studenter erbjuds olika innehåll under första och andra året. Studenter som deltar under sitt andra år är också inblandade i att organisera kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, exkursioner, seminarier och studentpresentationer.

Examination

Delkurser: Första året (2,5 hp); Andra året (2,5 hp). För båda delkurserna fordras aktivt deltagande i seminarier och godkända presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.