Kursplan för Trender i molekylärbiologi och bioteknik

Trends in Molecular Biology and Biotechnology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG396
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 150 hp inklusive 30 hp biologi och 30 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa djup förståelse för de molekylära mekanismerna och de styrande principerna för centrala dogmat och relaterade cellulära processer
 • diskutera och analysera vetenskapliga frågor inom molekylärbiologi och bioteknik genom att granska ny vetenskaplig litteratur
 • lära sig och implementera de tekniker som används i molekylärbiologi och tillämpa "Good Laboratory Practice"
 • kommunicera effektivt i ett team, förbereda och ge en vetenskaplig presentation och organisera studier enligt en överenskommen tidsplan
 • visa insikt om molekylärbiologins och bioteknikens möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Avancerad kunskap om DNA och kromosomer. DNA-replikation, rekombination och reparation. RNA-transkription. Proteinsyntes. Jämförelse av de bakteriella och eukaryota systemen. Reglering av genexpression i bakterier och eukaryoter. Proteinstruktur och -funktion. Proteinveckning och degeneration. Alzheimer's och prionsjukdomar. Cellens komponenter. Proteinsortering och transportering. Tillämpningar av molekylärbiologisk forskning samt Good Laboratory Practice (GLP). Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete. Deltagande i seminarier, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Teorin (6 hp) examineras genom skriftligt prov.

Forskningsanknytning (6 hp) examineras genom skriftligt prov samt fordrar godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

Grupprojekt (2 hp) fordrar en muntlig seminariepresentation.

Generiska kompetenser (1 hp) examineras genom skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har studenter med olika bakgrund, och undervisningen har därför viss individuell uppläggning. Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG043 Trender i molekylärbiologi och bioteknik L.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Molecular biology of the gene Watson, James D.; Baker, Tania A.; Gann, Alexander; Levine, Michael; Losik, Richard

  San Francisco, CA: Pearson/Benjamin, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk