Kursplan för Trender i molekylärbiologi och bioteknik

Trends in Molecular Biology and Biotechnology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG396
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och diskutera vetenskapliga frågeställningar inom molekylärbiologi och bioteknik
 • uppvisa insikt i aktuell forskning och förstå och utvärdera tekniker som används i vetenskapliga artiklar
 • implementera vanliga tekniker som används i molekylär- och cellbiologi och
 • tillämpa "Good Laboratory Practice"
 • effektivt kommunicera i en grupp, förbereda och ge en vetenskaplig presentation, organisera sitt arbete enligt en uppgjord tidsplan.
I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Avancerad kunskap om DNA och kromosomer. DNA-replikation, rekombination och reparation. RNA-transkription. Proteinsyntes. Jämförelse av de bakteriella och eukaryota systemen. Reglering av genexpression i bakterier och eukaryoter. Proteinstruktur och -funktion. Proteinveckning och degeneration. Ahlzheimer's och prionsjukdomar. Cellens komponenter. Proteinsortering och transportering. Tillämpningar av molekylärbiologisk forskning samt Good Laboratory Practice (GLP).

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete. De studenter som inte läser introduktionen till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela kursen, utför ett litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Teorin (5 hp) examineras genom skriftligt prov.
Forskningsanknytning (6 hp) examineras genom skriftligt prov samt fordrar godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.
Grupprojekt (2 hp) fordrar en muntlig seminariepresentation.
Introduktionen till masterstudier (2 hp) fordrar aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport och genomförd studieplanering.
Alternativt litteraturprojekt fordrar en skriftlig rapport (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har studenter med olika bakgrund, och undervisningen har därför viss individuell uppläggning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Molecular biology of the gene Watson, James D.; Baker, Tania A.; Gann, Alexander; Levine, Michael; Losik, Richard

  San Francisco, CA: Pearson/Benjamin, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk