Kursplan för Evolutionsbiologi

Evolutionary Biology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG400
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens mål är att ge översiktlig orientering och grundläggande kunskaper om modern evolutionsbiologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppen, fenotypisk och genetisk variation, selektion, ärftlighet, genetik, epigenetik och fenotypisk plasticitet, arter och artbegrepp, olika artbildningsprocesser, släktskap och fylogeni, människans evolution, kön och sexuell selektion
 • redogöra för basala evolutionära processer och evolutionära strategier utifrån de begrepp som anges ovan
 • värdera, kontrastera och motivera ett ställningstagande rörande olika evolutionära hypoteser och modeller.

Innehåll

Kursen har två delmoment; föreläsningar med litteraturdiskussioner och en självständig skrivuppgift.
Kursen ger en översikt av grunderna i modern evolutionsbiologi. Stor vikt kommer att läggas vid de grundläggande faktorerna för evolution: variation, selektion och ärftlighet. I detta sammanhang kommer biologisk determinism och miljöns roll att diskuteras. Dessutom behandlas basen för modern systematik, liksom artbegrepp och artbildningsprocesser samt kön, könsskillnader och parningssystem

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturdiskussioner och en självständigskrivuppgift.

Examination

För att kursen skall bedömas som godkänd fordras 70% närvaro samt aktivt deltagande på de obligatoriska föreläsningarna med litteraturdiskussioner (7 hp) samt godkänt resultat på den självständiga skrivuppgiften (3 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020