Kursplan för Östersjöns miljö

The Baltic Sea Environment

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG405
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för Östersjöområdets geografi, geologi och biologi
 • redogöra för Östersjöns miljöproblem, t.ex. eutrofiering, överexploatering, miljögifter
 • redogöra för möjliga lösningar för Östersjöns miljöproblem, t.ex. naturskydd, teknik, juridik, politik
 • analysera och utvärdera frågeställningar om Östersjöns ekosystem
 • göra jämförande kritiska analyser av interdisciplinära lösningar för miljöproblem
 • självständigt genomföra en exkursion
 • självständigt samla in information och skriva en uppsats

Innehåll

Geografi och biologi

Under detta tema ryms Östersjöns organismer och ekosystem, dess geologiska historia, avrinningsområdets geografi och biologisk mångfald.

Övergödning

Temaområdet innefattar såväl effekter av eutrofiering som åtgärder för minskade utsläpp.

Miljögifter

I kursen behandlas temat miljögifter i vid bemärkelse vilket innefattar påverkan både av metaller och av giftiga organiska ämnen. Eventuella följder av ett förändrat klimat diskuteras också.

Åtgärder

Under detta tema kommer huvudsakligen ekonomiska och juridiska vägar mot en bättre miljö att behandlas. Dessutom, hur kan var och en av oss bidra till en renare Östersjö och under vilka samarbetsformer når vi bästa resultat?

Östersjöns framtid

Individuell uppsats

Undervisning

Kursen sker främst genom arbetsuppgifter, fördjupningsuppgifter och diskussioner via kursens plattform på Internet. I övrigt innehåller kursen en obligatorisk exkursion, ett obligatoriskt arbetsplatsbesök samt ett självständigt projektarbete.

Examination

För betyget godkänt krävs godkänt resultat på kursens obligatoriska moment där skriftliga kunskapstest, fördjupningar och diskussioner motsvarar 6 hp, exkursionsrapport motsvarar 2 hp och uppsats motsvarar 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG507 Östersjöns ekologi och naturresurser.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bernes, Claes Naylor, Martin Change beneath the surface : an in-depth look at Sweden's marine environment

  Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bernes, Claes Förändringar under ytan : Sveriges havsmiljö granskad på djupet

  Stockholm: Naturvårdsverket, 2005

  Se bibliotekets söktjänst