Kursplan för Inventeringsmetodik för ornitologer

Census Techniques for Ornithologists

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG418
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Planera, genomföra och utvärdera fågelinventeringar
 • Beskriva olika typer av inventeringsmetoder och deras lämplighet i olika situationer (ex artspecifika inventeringar, sträckräkning, beståndsövervakning)
 • Redogöra för pågående storskaliga fågelinventeringsprojekt i Sverige
 • Redogöra för fåglars betydelse som indikatorarter för miljöövervakning
 • Ge exempel på myndigheters användning av inventeringar.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp generella inventeringsmetoder med särskilt fokus på fågelstudier och metodik som lämpar sig speciellt bra för fåglar. Vi kommer att gå igenom planering, genomförande, analys och publicering av inventeringar, och det kommer att ingå såväl teoretiska som praktiska moment.Kursen avslutas med ett inventeringsprojekt som kan göras enskilt eller i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, webbaserade övningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar.

Examination

För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delmoment; Webbaserade instuderingsuppgifter (2 hp), närvaro vid kursträff (1 hp) samt godkänt inventeringsprojekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendier och utdelat material

Vetenskapliga artiklar