Kursplan för Medicinsk geologi

Medical Geology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG426
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N, Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur grundämnen förekommer naturligt i den geologiska bakgrunden
 • beskriva hur förekomsten av spårelement i vatten, jord och mat påverkas av ett områdes geologi
 • förklara hur spårelement rör sig från berggrunden till marken och vidare till vatten och livsmedel
 • redogöra för hur spårelement tas upp i organismer (människor och djur)
 • redogöra för funktioner hos essentiella spårelement och vilka konsekvenser en brist eller ett överskott har för hälsan
 • relatera riskerna med exponering för spårelement i vår omgivning till andra hälsorisker, t.ex. rökning
 • bedöma risker med exponering för spårelement i miljön och kunna diskutera åtgärder för att minimera eller eliminera dessa

Innehåll

Naturlig fördelning och förekomst av grundämnen. Antropogena källor. GIS som hjälpmedel i studier av människors hälsa.

Upptag av grundämnen, särskilt spårelement, från födan till människor. Biologiska funktioner hos grundämnen, särskilt spårelement. Geologiska aspekter på näringstillförseln. Biologisk respons på grundämnen, särskilt spårelement.

Djur och medicinsk geologi. Aspekter på upptag av grundämnen, särskilt spårelement, i djur.

Upptag av grundämnen, särskilt spårelement, och toxikologiska konsekvenser av upptag av både essentiella och icke-essentiella spårelement.

Transport av grundämnen i luft med fokus på vulkanisk aktivitet, radonproblemet och naturliga aerosoler av damm och hälsoeffekter.

Transport av grundämnen i vatten med fokus på arsenik, fluor och hårdhet hos vatten och hälsoeffekter.

Miljöepidemiologi med särskild hänsyn till försöksuppläggning, exponeringsbedömning, vinkling och confounding factors.

Transport av grundämnen i vatten och betydelsen av speciering och de speciella krav den ställer på provtagning, preparation och analys.

Miljömedicin i relation till den naturliga miljöns påverkan på hälsa hos människor. Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika negativ påverkan.

Riskbedömning av exponering för spårelement i miljön. Sambandet mellan riskerna med exponering för spårelement i vår omgivning och andra hälsorisker, t.ex. rökning.

Undervisning

Undervisningen ges som föreläsningar, diskussioner och grupparbete.

Examination

Efter halva kursen anordnas ett skriftligt delprov (3,5 hp). I kursens senare del redovisas grupparbetet muntligt och skriftligt (3 hp) och kursen avslutas med ett skriftligt delprov (3,5 hp). För att kursen ska bedömas med betyget G förutsätts att obligatoriska moment bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar