Kursplan för Limnologi D

Limnology D

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG505
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig kunskaper i limnologi av relevans för sin framtida forsknings- och yrkesverksamhet.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och utvärdera abiotiska och biotiska förhållanden i akvatiska system
 • redogöra för struktur och dynamik i biogeokemiska kretslopp och organismsamhällen
 • utföra grundläggande limnologisk provtagning och analys i fält/laboratorium
 • planera och genomföra experiment/fältstudier
 • redovisa och utvärdera experiment/fältstudier både muntligen och skriftligen.
I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Kursen förmedlar ett systemekologiskt perspektiv på inlandsvatten vilket omfattar både fysikaliska, kemiska och biologiska delar. Olika typer av inlandsvatten studeras såsom näringsrika slättlandssjöar och näringsfattiga skogssjöar.
Sjömorfometri. Vattnets optiska och termiska egenskaper, lösta gaser, spårämnen, näringsämnen, lösta salter och organiska ämnen. I avsnittet ingår även provtagningsteori, paleolimnologi och en orientering om vattenmiljöproblem som eutrofiering och försurning.
Limniska ekosystem och samhällen inklusive växtplankton, makrofyter, samt djurplankton, bottenfauna, fisk och bakterier behandlas. Vanliga arter och karaktärsarter för olika sjötyper behandlas. Även organismers årstidsvariation och dess styrfaktorer, samt tillväxt och näringsval hos olika organismgrupper ingår i denna del av limnologikursen. Dessutom ingår mikrobiell limnologi, kolets, kvävets och fosforns biogeokemiska kretslopp, samt aeroba och anaeroba mikrobiella processer i vatten och sediment.

Fältkurs. Praktisk träning i provtagnings- och analysmetodik, träning i självständigt arbete och gruppsamarbete samt i muntlig och skriftlig framställning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, fältkurs och laborationer. Deltagande i seminarier, fältkurs och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Artkunskap 4 hp; Fältkurs 4 hp; Teori 5 hp; Introduktion till masterstudier 2 hp alternativt litteraturprojekt 2 hp.
Delkursen artkunskap examineras med skriftliga och muntliga prov. Fältkursen fordrar aktivt deltagande samt muntliga och skriftliga redovisningar. Teoridelen fordrar aktivt deltagande i seminarier och laborationer samt godkänt skriftligt prov.
För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering, alternativt ett litteraturprojekt som fordrar en skriftlig rapport. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas i examen med 1BG202 Limnologi I, 1BG227 Limnologi, 1BG380 Limnologi I D eller 1BG041 Limnologi L.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019