Kursplan för Populationsgenomik

Population Genomics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG508
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen krävs dessutom en fortsättningskurs i evolutionsbiologi, bioinformatik, genetik eller ekologi om 15 hp.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Grundtanken med kursen är att erbjuda fördjupning i ett antal centrala fält som studenterna mött på tidigare kurser under sin utbildning.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera grundläggande evolutionära frågor såsom artbildning, lokal anpassning, utvecklingen av parningssystem etc. i olika kontexter
 • presentera och diskutera nyckelbegrepp och centrala resultat inom populationsgenetiken
 • planera och genomföra experiment för att pröva hypoteser relaterade till frågor som diskuteras under kursen
 • använda metoder inom dataanalys som är relaterade till frågor som diskuteras under kursen, t.ex. Approximativ Bayesisk Dataanalys (ABC-metoder) och diffusionsbaserade metoder.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier med anknytning till populationsgenomik där aktuell forskning pågår vid EBC. Projektarbete, där studenterna självständigt analyserar dataset, utformar analysprogram och gör litteraturgenomgångar/metaanalys.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter och datalaborationer.

Examination

Delkurser: Teori 7 hp; Laborationer 3 hp; Projekt 5 hp

Teoridelen examineras genom skriftligt prov och en seminarieserie som fordrar aktivt deltagande. Laborationerna fordrar aktivt deltagande och examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. Projektarbetet examineras muntligt och med skriftlig rapport. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Nielsen, Rasmus; Slatkin, Montgomery. An introduction to population genetics : theory and applications

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, c2013

  Se bibliotekets söktjänst