Kursplan för Toxikologi och riskbedömning

Toxicology and Risk Assessment

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG509
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 150 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi samt Toxikologi 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

De huvudsakliga målen med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskap om toxikologiska verkningsmekanismer samt förstå och träna processen vid riskbedömning av kemikalier.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara olika molekylära mekanismer bakom kemikaliers toxicitet
 • använda patologiska grundbegrepp och utifrån kunskap om normalmorfologi värdera patologiska förändringar i olika vävnader
 • förklara grunden för olika utvecklingsstadiers känslighet för påverkan från kemikalier
 • använda epidemiologiska grundbegrepp och tolka epidemiologiska studier
 • tolka resultaten från olika toxikologiska tester och utvärdera deras betydelse för riskbedömning
 • kritiskt granska och bedöma toxikologiska studier och riskbedömningar
 • utföra en översiktlig riskbedömning och redovisa denna muntligen och skriftligen

Innehåll

Toxikologiska mekanismer: Beskrivning av olika mekanismer för gentoxicitet, celldöd och organtoxicitet efter exponering för kemikalier.

Toxicitet på histologisk nivå: Grundläggande histologi och histopatologi. Kursdeltagarna genomför egna studier av histologiska preparat.

Anatomiska förändringar: Grundläggande anatomi och presentation av anatomiska förändringar.

Utvecklingstoxikologi: Presentation av strukturella och funktionella förändringar som kan induceras under utvecklingsperioden hos djur tillhörande olika djurklasser.

Extern och intern exponering: Presentation av olika vägar genom vilka djur och människor exponeras för kemikalier och av hur dessa fördelas i kroppen.

Epidemiologi: Beskrivning av principer och metoder för utförande av epidemiologiska studier. Exempel på epidemiologiska undersökningar presenteras.

Riskbedömning: Genomförande av individuellt projekt gällande riskbedömning av en vald kemikalie. Projektet avslutas med muntlig och skriftlig presentation av riskbedömningen och studenterna agerar som opponenter på varandras presentationer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar och enskilt projektarbete. Deltagande i vissa övningar och seminarier och i alla delar av projektarbetet är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp; Projektarbete 4 hp; Övningar och laborationer 2 hp

Delkurserna teori samt övningar och laborationer examineras i skriftliga prov. Delkursen teori innefattar även aktivt deltagande i seminarier. Projektarbetet redovisas genom skriftlig och muntlig presentation samt opposition på andra kursdeltagares projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boelsterli, Urs A. Mechanistic toxicology : the molecular basis of how chemicals disrupt biological targets

  2. ed.: New York: CRC Taylor & Francis, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk